Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/36
Pagina verder
DE 19
Deutsch
Tägliche Bedienung
Tonspur/Sprache wählen
Einige Fernsehsender übertragen mehrere Tonspuren. Mit der AU-
DIO Taste blenden Sie das Menü zum Wechsel der Tonspur ein.
Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ die gewünschte Sprache bzw. das
Audioformat aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.
Verlassen Sie das "Tonspur"-Menü mit der Taste EXIT.
Videotext
Den Videotext aktivieren Sie über die TTX/TXT Taste. Nutzen Sie
die Zifferntasten 0-9 zur Eingabe der gewünschten Videotextseite.
Verlassen Sie den Videotext mit der Taste EXIT.
Stummschaltung/Ton aus
Drücken Sie die MUTE Taste auf der Fernbedienung, um den Ton auszuschalten. Drücken Sie die
MUTE Taste erneut, um den Ton wieder anzuschalten.
Lautstärke
Mit den Tasten ◄/► (VOL+ / VOL-) ändern Sie die Lautstärke.
Wenn Sie Dolby Digital oder andere Raumklangformate über den S/PDIF bzw. HDMI-Ausgang als
Bitstream (RAW) ausgeben, hat die Lautstärkeregelung vom Receiver keine Auswirkung.
Informationen
Drücken Sie die Taste i/INFO mehrfach, um unterschiedliche Infor-
mationen zum aktuellen Programm anzuzeigen.
Während laufender PVR-Aufnahmen (Nur bestimmte Modelle) kön-
nen Sie durch mehrfaches drücken der Taste i/INFO u.a. Informati-
onen zum freien Speicherplatz auf dem angeschlossenen USB-
Gerät anzeigen.
Seitenverhältnis (ASPECT)
Während des Fernsehens haben Sie die Möglichkeit, das Seitenverhältnis zu ändern, ohne das Menü
aufzurufen. Drücken Sie dazu die ASPECT (GELB) Taste, das Seitenverhältnis ändert mit jedem
Tastendruck (siehe auch Seite 27).
Wichtige Tasten und deren Funktionen
19

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Xoro HRS 8659 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Xoro HRS 8659 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 3,07 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info