669100
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/6
Pagina verder
Gebruiksaanwijzing:
Eigenschappen:
Radiogestuurde tijd met mogelijkheid tot handmatig instellen.
12/24-uurs tijdsweergave instelbaar.
Dag van de week in 6 talen instelbaar: Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans en
Nederlands.
LCD-displayverlichting.
Knop voor radiogestuurde tijdsontvangst.
Keuzeknop voor inschakelen wektijd, sluimerfunctie en thermometer.
Radiogestuurde tijd:
De klok begint automatisch met het scannen van het DCF-frequentiesignaal na het
plaatsen van een nieuwe batterij (het zendersymbool knippert op de display)
De klok scant het tijdssignaal iedere dag automatisch om 1:16 am. om de correcte
tijdsinstelling te behouden. Wanneer er gedurende 5 minuten geen correcte ontvangst
is, stopt het scannen (het zendersymbool op de display verdwijnt). Het scannen wordt
herhaald om 2:16am., 3:16am, 4:16am.
De klok scant het tijdssignaal handmatig wanneer u gelijktijdig de knoppen “TIME
SET” en gedurende 3 seconden indrukt.
Wanneer er gedurende 5 minuten geen ontvangst is, stopt het scannen.
Stop het scannen door de knoppen “TIME SET” en gelijktijdig gedurende 3
seconden in te drukken.
knipperend geeft aan, dat het scannen bezig is.
continu geeft aan, dat het signaal correct is ontvangen.
Handmatig instellen van de tijd:
Houd de knop “TIME SET” vast.
Druk op of of houd deze knop vast om jaar, datum, tijd 12/24 uur en zone in te
stellen.
Druk op de knop “TIME SET”om iedere instelling te bevestigen.
De zone wordt gebruikt voor landen waar het DCF-signaal ontvangen kan worden
maar waar de tijdzone afwijkt van de Duitse tijd.
Wanneer de landstijd 1 uur voorloopt op de Duitse tijd, moet u de zone instellen op
01.
De klok zal nu automatisch 1 uur voorlopen op de ontvangen signaaltijd.
De Time set modus zal automatisch worden verlaten als er gedurende 10 seconden
geen aanpassingen zijn gedaan.
Sluimerfunctie wekker:
Schuif de knop naar de stand “AL ON” om het alarm in te schakelen. “AL” verschijnt
nu op de display. De wektijd verschijnt op de display en vervangt de temperatuur.
Houd de knop “ALARM SET” vast.
Druk op of of houd deze knop vast om de wektijd in te stellen.
Druk op de knop “ALARM SET” om iedere invoer te bevestigen.
Schuif de knop naar de stand “SNOOZE” voor de sluimerfunctie. “Zz” verschijnt op
de display
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
1

Forum

Xiron-Zenderwekker

Zoeken resetten

 • ik ben opzoek naar de handleiding van de Xiron radio controlled-DCF om de wektijd te veranderen Gesteld op 29-6-2023 om 12:11

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe stel ik hem af in Turkije, we komen uit Holland, maar hier in Turkije gaat ie niet automatisch over Gesteld op 5-6-2023 om 08:58

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Radio controller dcf
  Hoe resetten ik deze nadat we er een nieuwe batterij ii
  N hebben gezet Gesteld op 7-5-2020 om 08:08

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • de gebruiksaanwijzing van dit product is incompleet. Staat alleen in, hoe alarm en tijd wordt ingesteld. Daarnaast een paar waarschuwingen waar dit apparaat wel/niet te plaatsen.
  niets over de dag van de week instellen in NL.
  Behalve dat t mogelijk de dag van de week in te stellen in 6 talen. waaronder Frans, Nederlands en Duits.
  Dus nogmaals: hoe moet ik dag van de week op dit klokje in het NL instellen? Gesteld op 1-4-2020 om 08:19

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe stel ik de dag van de week in het nederlands in? Gesteld op 29-3-2020 om 09:58

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • De batterij vervangen erna doet ie niks meer weet niet meer welke knopjes in te drukken Gesteld op 3-8-2018 om 17:04

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Xiron Zenderwekker bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Xiron Zenderwekker in de taal/talen: Nederlands, Duits, Frans als bijlage per email.

De handleiding is 0,04 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info