Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/218
Pagina verder
User guide
Guide d’utilisateur
Manuale d’uso
Guía de usuario
Guia de utilização
Bedienungsanleitung
Handleiding
Instrukcja obsługi
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • hoor de bel rinkelen maar niet luid, ondanks dat het volume luid staat Gesteld op 18-12-2017 om 12:40

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hallo, ik heb eeb highway signs, en doet reeds enkele dagen raar. steeds vraag de gsm 'SD-KAART GEREED
  wILT U DE STANDAARD SCHRIJFSCHIJF WIJZIGEN?
  Ik mag doen en kiezen wat ik wil, deze melding komt steeds tot grote ergernis terug

  wie kent de oplossing

  ik heb reeds de fabriekinstellingen gedaan, heb alle fotos weggenomen enz
  vdg
  Omer
  omervdz@gmail.com Gesteld op 11-4-2016 om 12:52

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Wiko Highway Signs bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Wiko Highway Signs in de taal/talen: Deutsch, English, Espanõl, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Português als bijlage per email.

De handleiding is 1,8 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info