Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
5019 307 00327
Very
Wet
Load
Wet
Load
Load
Kg
Fabric
programmes
& Drying
levels
Drying options
Gentle & Rapid
cannot be selected together
Buzzer & Anti-Crease
cannot be selected together
Gentle
Reduces drying
intensity
(recommended
for delicate
items)
Rapid
Shortens drying
duration
(recommended for
small items)
Buzzer
Signals/
Sounds end of
drying cycle at
Intervals
Anti-Crease
Prevents
laundry from
creasing
Start Delay
Delays the
drying cycle
start
Indicative
drying
times
(in
minutes)
85’
150’
70’
120’
3.0
6.0
Cotton
Max 6 kg
Cupboard dry +
max 3.5 kg
80’
130’
60’
110’
3.0
6.0
Cupboard dry *
max 3.5 kg
60’
110’
50’
85’
3.0
6.0
Iron dry *
max 3.5 kg
30’
55’
25’
45’
1.0
2.5
Synthetics
Max 2.5 kg
Cupboard dry +
-
25’
45’
20’
35’
1.0
2.5
Cupboard dry *
-
20’
35’
15’
25’
1.0
2.5
Iron dry
-
30’ 20’ 1.5
Delicate
Plus
Specially indicated for very
delicate garments.
-- -
---
Airing
Laundry is aired and refreshed
for 30 minutes without
heating.
--
---
Completes drying or dries
single items (suitable for all
fabrics).
--
GRAND PRIX CO GB
QUICK REFERENCE GUIDE
Please also carefully read the
“Instructions for Use”.
Beschermen
Zoemer
Expres
Anti-kreuk +
Cotton
Synthetics
Delicate
Plus
1.5 kg
Airing
Time
Start
Pause
Starts the drying cycle. The drying
indicator lamp is blinking during
the selection phase.
Press to confirm the final selection.
Start delay
Delays the drying cycle start from 1
up to 9 hours.
To select the start delay turn the
programme selector knob to the
desired programme, select the desired
options and press the start delay
button. With each touch of the start
delay button, drying cycle start is
delayed by one hour. Press the Start/
Pause button to confirm your final
selection. Start delay indicator blinks
and the count-down is running by
reducing the time in one hour steps.
The count-down is indicated by the
blinking of the start delay indicator
located in the button. During count-
down the drum will turn from time to
time to redistribute the laundry and
the pump may be heard working for a
short time.
To cancel or to change the previously
set time turn programme selector knob
to “0” or open the door.
Remaining time
indication
After cycle start a default drying time is
indicated depending on the selected
drying programme. After 15 seconds the
time will be adjusted to the real
expected remaining time, depending on
size, type and humidity of the load.
Anti-Crease
Protection
Re-distributes laundry in the drum.
When the Anti-Crease option is
selected and laundry has not been
taken out, an anti-crease cycle is
activated for 12 hrs. During the count-
down the drum will turn from time to
time to redistribute the laundry.
Filter
The indicator lamp lights up when the
filter needs cleaning.
Clean the filter
at the end of every cycle.
Water Container
Lights up when water container needs to
be emptied. The drying cycle is
automatically interrupted.
Empty the
water container.
Press the Start/Pause
button to restart the dryer and to
continue the programme.
Overdry protection
The indicator lamp lights up when a
humidity controlled program is selected,
to indicate the working protection
function. Function is not active in time
controlled programs and
Airing.
PROGRAMME SEQUENCE INDICATORS
Overdry
Protection
Drying
End
Anti-Crease
Lit: Overdry protection is working
Lit: programme is running.
Lit: End of programme.
Lit: Anti-Crease is running.
* Test programmes according IEC 61121
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool grand prix c0 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool grand prix c0 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,41 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info