Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
5019 307 00327
Sehr
nasse
Füll-
menge
Nasse
Füll-
menge
Füll-
menge
kg
Gewebe-
programme
& Trocken-
stufen
Trockenoptionen
Schonen und Rapid
können nicht zusammen
gewählt werden
Summer und Knitterschutz
können nicht zusammen
gewählt werden
Schonen
Reduziert die
Trocken-
intensität
(für
Feinwäsche
empfohlen)
Rapid
Verkürzt den
Trockenvorgang
(für Kleinteile
empfohlen)
Summer
Zeigt
in Intervallen
optisch oder
akustisch
das Ende des
Trocken-
vorgangs an
Der
Knitterschutz
vermeidet das
Knittern der
Wäsche
ZeitvorwahlV
erzögert den
Beginn des
Trocken-
vorgangs
Ungefähre
Trockenzeiten
(in Minuten)
85’
150’
70’
120’
3,0
6,0
Baumwolle
Max. 6 kg
Schranktrocken+
max 3,5 kg
80’
130’
60’
110’
3,0
6,0
Schranktrocken*
max 3,5 kg
60’
110’
50’
85’
3,0
6,0
Bügeltrocken*
max 3,5 kg
30’
55’
25’
45’
1,0
2,5
Pflegeleicht
Max. 2,5 kg
Schranktrocken+
-
25’
45’
20’
35’
1,0
2,5
Schranktrocken*
-
20’
35’
15’
25’
1,0
2,5
Bügeltrocken
-
30’ 20’ 1,5
Synthetik
Sensitiv
Plus
1,5 Kg.
Waschprogramm für besonders
empfindliche Kleidungsstücke.
-- -
---
Lüften
Die Wäsche wird 30 Minuten
lang ohne Heizung durchlüftet.
--
---
Zum Nachtrocknen von
Einzelteilen (geeignet für alle
Gewebe).
--
GRAND PRIX CO D
KURZANLEITUNG
Bitte auch die “Bedienungsanleitungen”
aufmerksam durchlesen.
Beschermen
Zoemer
Expres
Anti-kreuk +
Baumwolle
Pflegeleicht
S
ynt
h
et
ik
Sensitiv Plus
Lüften
Dauer
Start/Pause
Startet den Trockenvorgang. Die
Lampe “Trocknen” blinkt während
der Auswahlphase.
Zur Bestätigung der Auswahl drücken.
Zeitvorwahl
Verzögert den Beginn des
Trockenvorgangs um 1 bis 9 Stunden.
Zur Wahl der Startverzögerung den
Programmwahlschalter auf das
gewünschte Programm stellen, die
gewünschte Option auswählen und die
Zeitvorwahltaste drücken. Mit jedem
Tastendruck wird die Zeitvorwahl um 1
Stunde erhöht. Start/Pause-Taste
drücken, um endgültige Auswahl zu
bestätigen. Die Zeitvorwahlanzeige
blinkt und der Countdown zählt in 1-
Stundeintervallen zurück. Der
Countdown wird durch die blinkende
Zeitvorwahltaste angezeigt. Während
des Countdown dreht sich die Trommel
von Zeit zu Zeit, um die Wäsche neu
zu verteilen.
Zum Abwählen oder Ändern der
eingestellten Zeitvorwahl,
Programmwahlschalter auf “0”
stellen oder Tür öffnen.
Restzeit-
Anzeige
Nach Start des Trockenvorgangs wird
je nach ausgewähltem
Trockenprogramm eine Vorgabe-
Trockenzeit angezeigt.
Nach 15
Sekunden wird die Zeit an die zu
erwartende tatsächliche Restzeit je
nach Menge, Feuchtigkeit und Art der
Ladung angepasst.
Knitterschutz
Verteilt die Wäsche in der
Trommel neu.
Wird die Knitterschutzoption gewählt
und die Wäsche am Ende des
Trockenprogramms nicht aus der
Trommel genommen, startet ein
12-stündiges Knitterschutzprogramm.
Während des Countdown dreht sich
die Trommel von Zeit zu Zeit, um die
Wäsche neu zu verteilen.
Flusensieb
Die Anzeige leuchtet auf, wenn das
Flusensieb gereinigt werden muss.
Nach jedem Trockenvorgang das
Flusensieb reinigen.
Kondenswasser-
behälter
Leuchtet auf, wenn der
Kondenswasserbehälter voll ist und
geleert werden muss. Das
Trockenprogramm wird automatisch
unterbrochen.
Leeren Sie den
Kondenswasserbehälter.
Drücken
Sie die Start/Pause-Taste, um den
Trockner neu zu starten und mit
dem Programm fortzufahren.
Gewebeschutz
Die Anzeige leuchtet auf, wenn ein
Programm mit Feuchtigkeitskontrolle
gewählt wurde, um anzuzeigen, dass
die Schutzfunktion arbeitet. Die
Funktion ist bei zeitgesteuerten
Programmen und beim
Lüften nicht verfügbar.
PROGRAMMABLAUFANZEIGE
Gewebeschutz
Trocknen
Ende
Knitterschutz
Leuchtend: Gewebeschutz ist aktiv
Leuchtend: Trockenvorgang läuft.
Leuchtend: Programmende.
Leuchtend: Knitterschutzbetrieb.
* Testprogramme gemäß IEC 61121
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool grand prix c0 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool grand prix c0 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 0,41 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info