Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/4
Pagina verder
5019 307 00701
GB
Quick Reference Guide
Before using the machine, please also read the instructions for use carefully!
(Subject to technical modifications)
Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA
4
AWZ Expert CB
Programme selector knob
The drying programme is selected by turning
this knob.
“Start (Pauze)” button
The drying programme is started by pressing
this button. The indicator lamp flashes during
the selection phase and lights up during drying.
Indicator lamps
Filter
The indicator lamp lights up when the filter
and/or heat exchanger need cleaning.
Clean the filter at the end of every cycle.
Water container
The indicator lamp lights up when the water
container needs to be emptied. The drying
cycle is automatically interrupted. Empty the
container and restart the drying programme.
Empty the water container after every
drying cycle
.
Clean heat exchanger
The Led lights up after 30 cycles when the
heat exchanger needs to be cleaned. Clean
the heat exchanger. Then for reset the led
indication, turn the programme selector
knob to the vertical position indicated by the
symbol “ ” and press the
“Start
(Pauze)”
button during 3 seconds until led
switches off.
Time remaining display
Depending on the programme selected, once
the drying cycle has been started, a default
drying time is displayed. The time displayed is
corrected by a few minutes depending on the
volume, type and dampness of the laundry.
The drying time specified is a calculated
value which will be updated during the
drying programme.
The flashing lines indicate that the calculation is
running. The remaining time will be updated.
Overdry protection
The indicator lamp lights up when a humidity
controlled program is selected, to indicate the
working protection function. Function is not active
in time controlled programmes 10’, 20’, 30’, 40’,
60’, 90’ and “Airing” “ ”.
Programme sequence
Overdry
protection
Drying
Anti-
crease
End
of cycle
Options
Gentle
Reduces drying intensity (recommended for
delicate items).
Rapid
Shortens drying duration (recommended for
thin items of the same size).
Buzzer
Signals/sounds end of drying cycle.
Anti-crease
Prevents laundry from creasing up to 12
hours. Buzzer and Anti-crease cannot be
selected together.
Delayed Start
Delays the start of the drying cycle by 1 to 12
hours. Each time the button is pressed, the
start time is delayed by 1 hour.
Then press the
“Start (Pauze)”
button to
confirm the final selection and to start the dryer.
The delayed start indicator lamp flashes and
the countdown counts down in 1-hour
intervals. The countdown is indicated by the
indicator lamp above the button flashing.
During the countdown, the drum will turn
from time to time to re-distribute the
laundry. To cancel or change the previously
set time delay, set the programme selector
knob to “ ” or open the door.
+
30700701GB.fm Page 4 Monday, August 28, 2006 4:25 PM
4

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool awz expert cb bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool awz expert cb in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,36 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Whirlpool awz expert cb

Whirlpool awz expert cb Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 8 pagina's

Whirlpool awz expert cb Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 4 pagina's

Whirlpool awz expert cb Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 4 pagina's

Whirlpool awz expert cb Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 8 pagina's

Whirlpool awz expert cb Gebruiksaanwijzing - English - 9 pagina's

Whirlpool awz expert cb Gebruiksaanwijzing - Français - 4 pagina's

Whirlpool awz expert cb Gebruiksaanwijzing - Français - 8 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info