Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/4
Pagina verder
3
How to proceed if ...
...you want to
correctly care for
and clean your
dryer:
Clean the filter at the end of
every cycle.
Open the door.
Pull the filter upwards.
•Open the filter.
Brush lint using a soft brush or your
fingertips.
Close the filter.
Push the filter back into place.
Empty the water container at
the end of each drying cycle.
Pull the handle to remove the water
container.
Empty the water container.
Replace the water container when empty
by pushing it
completely
back in place.
Clean the heat exchanger at
least every month.
(For further information see
chapter “Heat Exchanger” in
the Instructions for Use).
Remove fibres in and around the water
evacuation hole at least once per month.
...you want to
check the dryer
yourself first:
(If your machine is
not functioning
correctly, please
check the following
points before phoning
for the customer
service – also refer to
relevant chapter in
the instructions for
use)
Drying takes too long / laundry
is not dry enough
Has the correct drying programme been
selected?
Was the inserted laundry too wet
(washing machine spin speed less than
1000 rpm)?
Is the lint filter dirty (filter indicator light on)?
Is the heat exchanger dirty? (for more
information, refer to the instructions for use)
Is the room temperature too high?
Are the “End” “ and “Anticrease”
” indicator lamps lighting up?
The drying cycle is complete and the
laundry can be taken out.
The dryer will not operate
(after a power failure, always
press the “Start (Pauze)”
button).
Is the plug properly inserted into the
mains electricity socket?
Is there a power failure?
•Has the fuse blown?
Is the door properly closed?
Has a drying programme been selected?
•Has the
“Start (Pauze)”
button been
pressed?
Lint filter, water container or
heat exchanger indicator
lamps on.
Is the lint filter clean?
Is the water container empty?
Has the water container been inserted
correctly?
Is the heat exchanger clean?
Water droplets underneath
the dryer.
Has the heat exchanger been inserted
correctly?
Has any fluff on the heat exchanger seal
been wiped away?
Has any fluff on the door seal been
wiped away?
Has the water container been inserted
correctly?
Replacing the drum light bulb
(if supplied).
If the inside lamp does not work, the
bulb may be faulty.
•Unplug the dryer.
Open the door and unscrew the glass
cover inside the drum.
Replace the faulty bulb with a new one
and screw the glass cover back on.
Replacement bulb: Philips 15W,
230/240V, E14.
All programme sequence
indicators blinking.
Service call necessary.
AFTER-SALES SERVICE
If the fault is still present once the above checks have been undertaken or should the fault occur for a second time, switch the
machine off. Please contact your after-sales service representative (for more information, refer to the warranty manual).
Please have the following details ready when calling your after-sales service representative:
the nature of the fault.
the dryer type and model.
the service code (the number after the word Service on the adhesive
rating plate) on the right-hand side when the door is open.
30700701GB.fm Page 3 Monday, August 28, 2006 4:25 PM
3

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool awz expert cb bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool awz expert cb in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,36 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Whirlpool awz expert cb

Whirlpool awz expert cb Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 8 pagina's

Whirlpool awz expert cb Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 4 pagina's

Whirlpool awz expert cb Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 4 pagina's

Whirlpool awz expert cb Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 8 pagina's

Whirlpool awz expert cb Gebruiksaanwijzing - English - 9 pagina's

Whirlpool awz expert cb Gebruiksaanwijzing - Français - 4 pagina's

Whirlpool awz expert cb Gebruiksaanwijzing - Français - 8 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info