Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/4
Pagina verder
* Test programme in accordance with EN 61121.
2
Overview of programmes Options
Approximate
drying times
(in minutes)
Programmes / Drying levels
Type of textile
Fabrics
Volume
of load
kg
Gentle Rapid Buzzer Anti-
crease
Start Delay
Very
wet
load
Wet
load
Ready to wear
Multi-layered, thick laundry such as:
terry towels, dish cloths and dry
towels, bed linen, underwear, terry
towelling bath robes.
Cotton or linen hot wash /
coloured laundry
Max. 6 kg
3.0
6.0
X X X X X
75’
130’
60’
100’
Cupboard dry *
Similar types of laundry which do
not require ironing such as: dry
towels, bed linen, underwear, baby
clothes, T-shirts, cotton socks.
3.0
6.0
X X X X X
65’
100’
50’
90’
Iron dry *
Laundry which requires ironing
such as: bed and table linen, dry
towels, T-shirts, polo shirts, work
clothes.
3.0
6.0
X X X X X
50’
90’
40’
65’
Ready to wear
Laundry with thick, multi-layered
areas such as: bed and table linen,
track suits, anoraks, blankets.
Synthetic, mixed fibre or cotton
easy care (ironing not required)
laundry
Max. 3.5 kg
1.0
3.5
X - X X X
30’
70’
25’
60’
Cupboard dry *
Laundry which does not require
ironing such as: shirts, blouses,
T-shirts, sportswear.
1.0
3.5
X - X X X
25’
60’
20’
45’
Iron dry
Laundry which requires ironing
such as: trousers, dresses, skirts,
shirts, blouses.
1.0
3.5
X - X X X
20’
50’
15’
35’
Cupboard dry
Low drying intensity for delicates
and items labelled with , such
as: trousers, dresses, shirts,
blouses.
Laundry made from synthetic
fibres such as polyamide, nylon,
polyacrylic, etc.
Max. 2.5 kg
2.5
X - X X -
100’ 85’
Laundry is aired and refreshed for 30
minutes without heating.
- - - - - - - -
Completes drying or dries single items
(suitable for all fabrics).
- X - X X -
Cotton
Mixed fabrics
Delicate
plus
Airing
Drying
times
30700701GB.fm Page 2 Monday, August 28, 2006 4:25 PM
2

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool awz expert cb bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool awz expert cb in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,36 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Whirlpool awz expert cb

Whirlpool awz expert cb Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 8 pagina's

Whirlpool awz expert cb Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 4 pagina's

Whirlpool awz expert cb Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 4 pagina's

Whirlpool awz expert cb Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 8 pagina's

Whirlpool awz expert cb Gebruiksaanwijzing - English - 9 pagina's

Whirlpool awz expert cb Gebruiksaanwijzing - Français - 4 pagina's

Whirlpool awz expert cb Gebruiksaanwijzing - Français - 8 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info