Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/4
Pagina verder
5019 307 00701
D
Kurzanleitung
Vor dem Gebrauch bitte auch die Gebrauchsanweisung aufmerksam durchlesen!
(Technische Änderungen vorbehalten)
Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA
4
AWZ Expert CB
Programmwahlschalter
Durch Drehen wird das Trockenprogramm
gewählt.
“Start (Pauze)”-Taste
Drücken, um den Trockenvorgang zu starten.
Die Anzeigeleuchte blinkt während der
Auswahl und leuchtet während des Trocknens.
Anzeigen
Flusensieb
Die Anzeige leuchtet auf, wenn das Flusensieb und/
oder der Wärmetauscher gereinigt werden müssen.
Nach jedem Trockenvorgang das Flusensieb
reinigen.
Kondenswasserbehälter
Die Anzeige leuchtet auf, wenn der
Kondenswasserbehälter voll ist und geleert werden
muss. Das Trockenprogramm wird automatisch
unterbrochen. Kondenswasserbehälter leeren und
Trockenprogramm neu starten.
Kondenswasserbehälter nach jedem
Trockenvorgang leeren
.
Wärmetauscher reinigen
Die Led leuchtet nach 30 Zyklen auf, wenn der
Wärmetauscher gereinigt werden muss.
Wärmetauscher reinigen. Zum Zurücksetzen der
Anzeige den Programmwahlschalter in die vom Symbol
” bezeichnete senkrechte Position drehen und die
Ta s t e
“Start (Pauze)”
3 Sekunden lang gedrückt
halten, bis die Led erlischt.
Restzeitanzeige
Nach Start des Trockenvorgangs wird je nach
ausgewähltem Programm eine Vorgabe-
Trockenzeit angezeigt. Abhängig von Menge, Art
und Feuchtigkeit der Wäsche, wird die
Zeitanzeige nach wenigen Minuten korrigiert.
Die angegebene Trockenzeit ist ein
berechneter Wert, der sich im Laufe des
Trockenprogramms ändern kann.
Die blinkenden Striche zeigen an, dass die
Restzeitberechnung aktiviert ist. Die Restzeit
wird aktualisiert.
Übertrocknungsschutz
Die Anzeige leuchtet bei Anwahl eines
feuchtigkeitsgesteuerten Programms und zeigt
damit die aktivierte Sicherheitsfunktion an. Die
Funktion ist bei zeitgesteuerten Programmen 10’,
20’, 30’, 40’, 60’, 90’ und “Lüften
” nicht wählbar.
Programmablauf
Über-
trocknungs-
schutz
Tr o c k n e n
Knitter-
schutz
Pro-
gramm-
ende
Zusatzfunktionen
Schonen
Reduziert die Trockenintensität (für
Feinwäsche empfohlen).
Kurz
Verkürzt den Trockenvorgang (für dünne,
gleichmäßig große Wäschestücke empfohlen).
Summer
Signalisiert akustisch das Ende des
Trockenprogramms.
Knitterschutz
Vermeidet das Knittern der Wäsche bis zu 12
Stunden. Summer und Knitterschutz können
nicht zusammen gewählt werden.
Startvorwahl
Verzögert den Beginn des Trockenvorgangs um
1 bis 12 Stunden. Mit jedem Tastendruck wird
die Startvorwahl um 1 Stunde erhöht.
Anschließend die
“Start (Pauze)”
-Taste drücken,
um die endgültige Auswahl zu bestätigen und den
Tr o c kn er zu s t a r te n.
Die Startvorwahlanzeige blinkt und der
Countdown zählt in 1-Stunden-Intervallen zurück.
Der Countdown wird durch die blinkende
Anzeigelampe über der Taste angezeigt. Während
des Countdown dreht sich die Trommel von Zeit
zu Zeit, um die Wäsche neu zu verteilen. Zum
Abwählen oder Ändern der eingestellten
Zeitvorwahl, den Programmwahlschalter auf
” stellen oder Tür öffnen.
+
4

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool awz expert cb bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool awz expert cb in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 0,24 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Whirlpool awz expert cb

Whirlpool awz expert cb Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 8 pagina's

Whirlpool awz expert cb Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 4 pagina's

Whirlpool awz expert cb Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 8 pagina's

Whirlpool awz expert cb Gebruiksaanwijzing - English - 4 pagina's

Whirlpool awz expert cb Gebruiksaanwijzing - English - 9 pagina's

Whirlpool awz expert cb Gebruiksaanwijzing - Français - 4 pagina's

Whirlpool awz expert cb Gebruiksaanwijzing - Français - 8 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info