Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/8
Pagina verder
10
1.
Trocknergehäuse nur mit einem sanften
Haushaltsreiniger säubern. Keine
Scheuermittel verwenden.
2.
Flusensieb nach jedem Trockenvorgang
reinigen.
3.
Ist das Siebgeflecht des Flusensiebe, mit
Wasser und einer weichen Bürste säubern.
4.
Flusen an Türdichtung und -innenseite mit
einem feuchten Tuch abwischen.
Sollte der Trockner nicht zufriedenstellend arbeiten, überprüfen Sie zunächst
folgende Punkte, bevor Sie den Kundendienst rufen:
Trockenvorgang dauert zu lang / Wäsche
wird nicht trocken:
Richtige Trockenzeit bzw. richtiges
Programm gewählt?
War die Waschmaschine zu naß
(Schleuderdrehzahl der Waschmaschinen
weniger als
800 U/min)?
Flusensieb verstopft (Anzeige Flusensieb
leuchtet, sofern vorhanden)?
Elektronische Modelle: Nach einem
Stromausfall muß der Trockner neu
gestartet werden.
Der Trockner läuft nicht:
Ist der Stecker in der Steckdose?
Gab es einen Stromausfall?
Ist eine Sicherung defekt?
Ist die Trocknertür geschlossen?
Ist eine Trockenzeit oder ein Programm
gewählt?
Ist die
Start
-Taste gedrückt?
Anzeige Flusensieb leuchtet (sofern
vorhanden):
Flusensieb verstopft?
Ist der Abluftschlauch verstopft?
Bevor Sie den Kundendienst rufen:
1.
Erst prüfen, ob Sie die Störung selbst
beheben können (siehe Erst einmal selbst
prüfen).
2.
Programmstart wiederholen, um zu sehen,
ob sich die Störung von selbst gegeben hat.
Sollte der Trockner nach Prüfung der
vorgenannten Punkte trotzdem nicht
einwandfrei arbeiten, rufen Sie den
Kundendienst in Ihrer Nähe.
Bitte halten Sie folgende Informationen
bereit:
Eine kurze Beschreibung der Störung.
Die genaue Typenbezeichnung des
Trockners.
Die Servicenummer des Trockners (auf der
rechten Seite bei geöffneter Tür sichtbar).
Ihre vollständige Anschrift und
Telefonnummer.
WARTUNG
ERST EINMAL SELBST PRÜFEN
KUNDENDIENST
8

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool awz expert a bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool awz expert a in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 0,23 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Whirlpool awz expert a

Whirlpool awz expert a Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 8 pagina's

Whirlpool awz expert a Gebruiksaanwijzing - English - 8 pagina's

Whirlpool awz expert a Gebruiksaanwijzing - Français - 8 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info