Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/9
Pagina verder
13
PRECAUTIONS AND GENERAL RECOMMENDATIONS
1. Packing
The packing box may be fully recycled as
confirmed by the recycling symbol .
2. Energy saving tips
Always dry a full load: depending on the type of
laundry and the programme/drying time.
By preference use the maximum spin speed allowed
by your washing machine, since draining the water
mechanically requires less energy. You will save
time and energy when running your drying cycle.
Do not overdry the laundry.
Clean the lint filter after
every
drying cycle.
Place your dryer in a room with a temperature
between 15° C and 20° C. In case of higher
temperature ventilate the room.
Always select the correct programme/drying time
for the load in order to obtain the desired drying
results.
Select the gentle option only with small loads.
When drying cotton, for example. dry iron dry and
cupboard dry loads together. Start with the iron dry
programme/drying time setting, remove the
laundry to be ironed at the end of that cycle and
dry the remainder of the load on the cupboard dry
setting.
3. Disposing of packaging and old Dryer.
The dryer is built from reusable materials. The
dryer must be disposed of in compliance with local
waste disposal regulations.
Before scrapping, cut off the power cable so that
the dryer cannot be connected to the mains.
4. Child safety:
Children must not be allowed to play with the
dryer.
5. General recommendations:
Always set the programme/time selector knob to
the “0” position after use.This prevents the dryer
from being switched on accidentally.
Before cleaning or carrying out maintenance,
switch off the dryer and disconnect it from the
mains supply.
To clean the outside of the dryer, use a neutral
detergent and a damp cloth.
Do not use abrasive detergents.
Wipe away lint from the door seal and the door
using a damp cloth.
If the lint filter mesh is clogged, clean it with
water and a soft brush.
Since lint can go through the filter it is necessary
to clean, from time to time, the complete filter
area (including below the filter) with a brush, a
damp cloth or with a vacuum cleaner.
If necessary, the power cable may be replaced with
an identical one obtained from our After-Sales
Service. The power cable must only be replaced by
a qualified technician.
EC Declaration of Conformity
This dryer has been designed, constructed and
distributed in compliance with the safety
requirements of EC Directives:
73/23/EEC Low Voltage Directive
89/336/EEC EMC Directive
93/68/EEC CE Marking Directive.
The dryer must only be used in the household for
the prescribed uses.
4

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool awz 881 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool awz 881 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,41 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Whirlpool awz 881

Whirlpool awz 881 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 8 pagina's

Whirlpool awz 881 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 8 pagina's

Whirlpool awz 881 Gebruiksaanwijzing - Français - 8 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info