Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/9
Pagina verder
11
BEFORE USING THE DRYER / CONNECTIONS
1. Removing the packaging and check
After unpacking, make sure that the dryer is
undamaged. If in doubt, do not use the dryer.
Contact After-Sales Service or your local retailer.
Keep the packaging materials (plastic bags,
polystyrene parts, etc.) out of reach of children, as
they are potentially dangerous.
Remove the protective foil from the control panel.
2. Electrical Connections
Electrical connections must be carried out by a
qualified technician in compliance with the
manufacturer's instructions and current standard
safety regulations.
Electrical connection must comply with local
Electricity Board regulations.
Voltage information, power consumption and the
required fuse protection is shown on the rating
plate mounted at the rear of the dryer.
The manufacturer cannot accept any liability for
personal injury or damage to property resulting
from failure to adhere to these instructions.
The dryer must be earthed as prescribed by law.
Do not use extension leads or multiple adaptors.
Before any maintenance on the dryer disconnect it
from the mains supply.
Do not operate the dryer if it has been damaged
during transport. Contact one of our After-Sales
Service technicians.
Mains cable replacement is only to be carried out
by After-Sales Service.
After installation access to the mains plug has to
be guaranteed, or the all-pole disconnection has to
be possible with a switch.
3. Installation
Do not install your dryer where it can be subject to
extreme conditions, such as: poor ventilation,
temperatures around freezing or above 35° C.
Before running the first cycle ensure the water
container and heat exchanger are correctly
positioned.
Only for water container top version: if possible
use the hose supplied to drain the water directly
into the domestic plumbing system. This will avoid
having to empty the water container at the end of
each drying cycle since the condensation water can
be directly drained away.
Take care not to install the dryer on a deep-pile
carpet.
Take care not to trap the mains cable between the
dryer and the wall.
Stability:
When installing the dryer always carefully level
the dryer adjusting the four feet and check the
correct levelling with a spirit level.
To built in the dryer
Remove the work-top and replace it with the
Built-In kit UBS 10 (according to Eec Electrical
Regulations), available at your dealer.
Stacking kit
Your dryer can be stacked on top of your front
loading washing machine. To do this, use stacking
kit AMH 542, available at your dealer.
Minimum housing dimensions:
Width: 600 mm
Height: 850 mm
Depth: 600 mm
2

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool awz 881 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool awz 881 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,41 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Whirlpool awz 881

Whirlpool awz 881 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 8 pagina's

Whirlpool awz 881 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 8 pagina's

Whirlpool awz 881 Gebruiksaanwijzing - Français - 8 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info