Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/5
Pagina verder
23
DE OMKEERBAARHEID VAN DE DEUR
De omkeerbaarheid van de deur
1. Haal de stekker uit het stopcontact.
2.
Open de deur.
3.
Draai de contactpin aan de binnenkant van de deur (bovenzijde)
90° met behulp van een sleutel en verwijder deze.
4.
Verwijder de twee scharnierschroeven van de deur en daarna de
deur zelf.
5.
Maak de twee schroeven boven en onder het
deurvergrendelingssysteem los.
6.
De deurvergrendeling verwijderen:
Druk met een schroevendraaier de kleine spant in de bovenste
opening naar beneden en haal de deurvergrendeling eruit door
deze naar u toe te trekken.
7.
Draai de deur om:
Maak de deur vast aan de gewenste kant met behulp van de twee
schroeven.
Bevestig het deurvergrendelingssysteem aan de
tegenoverliggende kant en vergrendel deze stevig.
Schroef de twee schroeven boven en onder het
deurvergrendelingssysteem aan.
8.
Vervang de contactpin aan de binnenkant van de deur
(bovenzijde).
3
6
4
5

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • pleuzenzeef lampje gaat steeds branden... pleuzenzeef is schoon, wateropvangbak is leeg en condensator is ook schoon... was blijft vochtig maar wel warm Gesteld op 29-6-2010 om 20:01

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool awz 865 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool awz 865 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 10,74 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info