Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/5
Pagina verder
20
VOORDAT U DE DROOGAUTOMAAT GEBRUIKT/
AANSLUITINGEN
1. Verwijder de verpakking en controleer
Controleer na het uitpakken of de droogautomaat
niet beschadigd is. Twijfelt u, gebruik de
droogautomaat dan niet. Neem contact op met de
Servicedienst of uw plaatselijke leverancier.
Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken,
polystyrenen delen enz.) moet buiten het bereik
van kinderen gehouden worden, want het zou een
bron van gevaren kunnen vormen.
2. Elektrische Aansluitingen
Elektrische aansluitingen dienen uitgevoerd te
worden door een deskundige monteur in
overeenstemming met de instructies van de
fabrikant en de geldende standaard
veiligheidsvoorschriften.
De elektrische aansluiting dienen te voldoen
aan de voorschriften van uw plaatselijke
elektriciteitsmaatschappij.
Informatie over het voltage, stroomverbruik en de
vereiste zekering vindt u vermeld op het plaatje
aan de achterzijde van de droogautomaat.
De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid
voor persoonlijk letsel of materiële schade die
voortkomt uit veronachtzaming van deze instructies.
De droogautomaat dient te worden geaard zoals door
de wet omschreven.
Gebruik geen verlengsnoeren of meervoudige adapters.
Voordat u onderhoud uitvoert, verdient het
aanbeveling de stekker van de droogautomaat uit
het stopcontact te trekken.
Gebruik de droogautomaat niet als die tijdens het
transport schade heeft opgelopen. Neem contact op
met één van de technici van onze Klantenservice.
De vervanging van de hoofdkabel dient alleen te
worden uitgevoerd door de Servicedienst.
3. Installatie
Installeer uw droogautomaat niet op een plaats
waar deze kan lijden onder extreme
omstandigheden, zoals: slechte ventilatie,
temperaturen rond het vriespunt (of boven 35°C).
Verwijder de beschermende folie van het
bedieningspaneel.
Plaats de droogautomaat waterpas door de twee
voorpootjes aan te passen.
Zorg ervoor dat de hoofdkabel niet bekneld raakt
tussen de droogautomaat en de muur.
Opbouwpakket
Uw droogautomaat kan op uw frontlader-
wasmachine geplaatst worden. Om dit te doen
gebruikt u het opbouwpakket AMH 542, dat u bij
uw leverancier kunt verkrijgen.
Minimale afmetingen behuizing:
Breedte: 600 mm
Hoogte: 850 mm
Diepte: 560 mm
2

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • pleuzenzeef lampje gaat steeds branden... pleuzenzeef is schoon, wateropvangbak is leeg en condensator is ook schoon... was blijft vochtig maar wel warm Gesteld op 29-6-2010 om 20:01

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool awz 865 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool awz 865 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 10,74 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info