Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/8
Pagina verder
9
DIAGNOSTIC RAPIDE / SERVICE APRÈS-VENTE
Diagnostic rapide
En cas de panne et avant de contacter le
Service Après-Vente, faites les vérifications
suivantes pour déterminer l’origine du
problème et y remédier, si c’est possible :
Le séchage est trop long / le linge n’est pas sec :
Avez-vous sélectionné le bon programme de
séchage ?
Le linge n’était-il pas trop humide (vitesse
d’essorage du lave-linge inférieure à 800 tr/min ?
Si la vitesse d’essorage est inférieure à 800 tr/min.,
le bac de récupération de l’eau pourrait se trouver
plein, et provoquer ainsi une interruption du cycle
de séchage. Dans ce cas, vidanger le bas de
récupération d'eau avant de redémarrer le
programme) ?
Le filtre est-il sale (voyant du filtre allumé) ?
Le condenseur est-il obstrué (reportez-vous au
chapitre “CONDENSEUR”) ?
La température ambiante est-elle trop élevée ?
Le sèche-linge ne démarre/fonctionne pas :
(après une panne de courant et/ou une coupure de
l’alimentation du sèche-linge, appuyez toujours sur
la touche Départ/Pause).
Le câble d’alimentation est-il bien branché ?
Y a-t-il une coupure de courant ?
Le fusible a-t-il sauté ?
La porte est-elle bien fermée ?
Le programme est-il sélectionné ?
Un départ différé est-il sélectionné ?
Avez-vous appuyé sur la touche
Départ/Pause
?
Le voyant du filtre ou du bac de récupération d’eau
est allumé :
Le filtre est-il propre ?
Le bac de récupération de l’eau est-il vide ?
Le bac de récupération de l’eau est-il bien en place ?
Le condenseur est-il propre ?
Il y a des gouttes d’eau sous le sèche-linge :
Le condenseur est-il bien en place ?
Y a-t-il des peluches sur le joint du condenseur ?
Y a-t-il des peluches sur le joint de la porte ?
Le bac de récupération de l’eau est-il bien en place ?
Service Après-Vente
Après avoir effectué les contrôles indiqués, si
l’anomalie persiste ou réapparaît, arrêtez
votre sèche-linge et appelez le Service Après-
Vente (voir la garantie).
Veuillez indiquer :
La nature de la panne.
Le type et le modèle du sèche-linge.
Le code d’identification de l’appareil (numéro
figurant après le mot Service sur la plaque
signalétique adhésive) à
droite de l’ouverture de la porte.
Votre adresse complète et Votre numéro de
téléphone.
8

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool awz 681 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool awz 681 in de taal/talen: Français als bijlage per email.

De handleiding is 0,46 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Whirlpool awz 681

Whirlpool awz 681 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 8 pagina's

Whirlpool awz 681 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 8 pagina's

Whirlpool awz 681 Snelstart handleiding - English - 2 pagina's

Whirlpool awz 681 Gebruiksaanwijzing - English - 9 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info