Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/8
Pagina verder
8
CONDENSEUR
Avant le nettoyage ou toute
intervention sur le sèche-linge,
mettez-le hors tension.
Nettoyez le condenseur au moins
tous les trois mois en procédant
comme suit :
A.
Ouvrez la porte et appuyez sur le
bouton d’ouverture du volet du
condenseur situé en bas du cadre
de la porte.
B.
Le volet du condenseur s’ouvre.
C.
Soulevez la poignée du
condenseur pour la mettre à
l’horizontale et sortez le
condenseur de son logement.
D.
Nettoyez le condenseur à l’eau
courante en le retournant pour
atteindre tous les recoins.
E.
Essuyez la poussière et les
peluches déposées sur les joints et
le condenseur.
F.
Retirez les peluches amassées
dans le logement du condenseur.
Veillez à ce que l’orifice
d’évacuation (partie avant gauche
du logement) ne soit pas bouché
par des peluches.
G.
Remettez le condenseur en place
dans son logement (repère TOP ou
HAUT vers le haut) et appuyez sur
la poignée.
H.
Fermez le volet.
Les plaques en aluminium du
condenseur peuvent se décolorer avec
le temps.
C
A
B
D
7

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool awz 681 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool awz 681 in de taal/talen: Français als bijlage per email.

De handleiding is 0,46 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Whirlpool awz 681

Whirlpool awz 681 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 8 pagina's

Whirlpool awz 681 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 8 pagina's

Whirlpool awz 681 Snelstart handleiding - English - 2 pagina's

Whirlpool awz 681 Gebruiksaanwijzing - English - 9 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info