Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/9
Pagina verder
29
Za pomocą wilgotnej szmatki usunąć puch z
uszczelki.
Przemyć wymiennik pod bieżąćą wodą.
Aby wstawić na miejsce wymiennik; należy
go wsunąć do jego gniazda i zablokować w
tym miejscu za pomocą podtrzymujących
sprężyn.
Uwaga:
Płyty wymiennika mogą zmieniać kolor
w trakcie użytkowania.
5.
Wytrzeć i usunąć strzępy z uszczelki
drzwiowej oraz z ich wewnętrznej części, za
pomocą wilgotnej szmatki.
Jeżeli Wasza suszarka nie funkcjonuje poprawnie, należy sprawdzić poniższe
punkty, zanim wezwiecie Serwis.
Czas suszenia jest zbyt długi / bielizna jest
źle wysuszona.
Czy wybraliście poprawny czas / program
suszenia?
Czy bielizna była dobrze odwirowana
(szybkość odwirowania poniżej 800 obr/min)?
Czy filtr jest zabrudzony (Światełko kontrolne
włączone)?
Czy wymiennik ciepła jest czysty?
Czy temperatura otoczenia nie jest zbyt
wysoka?
Po przerwie w dostawie prądu, trzeba
ponownie uruchomić suszarkę (suszarka
elektroniczna).
Suszarka nie funkcjonuje.
Czy wtyczka jest dobrze włożona do
gniazdka prądu?
Czy nie ma przerwy w dopływie prądu?
Czy nie spalił się bezpiecznik?
Czy drzwiczki są dobrze zamknięte?
Czy został wybrany program suszenia lub czas?
Czy został naciśnięty przycisk
Start
?
Lampka kontrolna filtru lub pojemnika wody
jest włączona.
Czy filtr jest czysty?
Czy pojemnik na wodę jest pusty?
Czy pojemnik na wodę jest prawidłowo
umieszczony?
Czy wymiennik ciepła jest czysty?
Czy ustawiono położenie programatora na
“pompowanie” (suszarki ze sterowaniem
czasowym - patrz “Pojemnik na wodę”)?
Krople wody pod suszarką.
Czy wymiennik ciepła jest prawidłowo
ustawiony?
Czy został usunięty puch z uszczelki
wymiennika ciepła?
Czy został usunięty puch z uszczelnienia drzwi?
Wymiana żarówki oświetlenia wewnętrznego
(zależnie od modelu).
Jeśli nie działa oświetlenie wewnętrzne to
możliwą przyczyną jest przepalenie żarówki.
Wyjąć wtyczkę z gniazdka !
Otwórz drzwi i odkręć szklaną pokrywę
wewnątrz bębna.
Wymień uszkodzoną żarówkę na nową i
zakręć z powrotem szklaną pokrywę.
Żarówka do wymiany: 15W, 220/240V, E14,
dostosowana do temperatury do 300°C.
Zanim zwrócicie siê Pañstwo do Serwisu:
1.
Należy sprawdzić czy nie ma możliwości
wyeliminowania usterek samemu (patrz
“Wyszukiwanie usterek”).
2.
Ponownie uruchomić program aby sprawdzić
czy usterka została usunięta
Jeżeli po dokonaniu powyższych kontroli,
suszarka w dalszym ciągu nie działa
poprawnie, należy się skontaktować z
najbliższym Serwisem.
Prosimy podać:
krótki opis awarii,
dokładnie typ i model
suszarki,
numer serwisowy
widoczny po prawej
stronie otworu
drzwiczek,
Wasz dokładny adres i numer telefonu.
KONSERWACJA
WYSZUKIWANIE USTEREK
SERWIS
9

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool awz 565 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool awz 565 in de taal/talen: Polski als bijlage per email.

De handleiding is 0,33 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Whirlpool awz 565

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Français - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Français - 10 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Italiano - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Português - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Espanõl - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Espanôl - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Dansk - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Svenska - 9 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info