Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/9
Pagina verder
28
Bezpośrednie odprowadzenie wody z tylnej
części suszarkis
Aby uniknąć konieczności opróżniania
pojemnika wody po każdym cyklu suszenia,
należy podłączyć rurę, dostarczoną z suszarką,
do zlewu lub na stałe do instalacji ściekowej.
1.
Wyjąć rurę znajdującą się w spodniej, tylnej
części maszyny i zamocować na plastykowej
złączce (pokazanej na rysunku), podłożyć
szmatę do zebrania wyciekającej wody.
2.
Rurę dostarczoną z suszarką należy
podłączyć do złączki. Maksymalna wysokość
odprowadzenia wynosi 1 m.
3.
Upewnić się czy rura nie jest zgięta lub
załamana (koniec rury spustowej nie
powinien być zanurzony w spuszczanej
wodzie gdyż może to spowodować
zassanie).
Długość dostarczonej rury wynosi 1,5 m.
Maksymalna dopuszczalna długość
zainstalowanej rury wynosi 2,5 m.
Zmiana kierunku otwierania drzwi
1.
Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
2.
Otworzyć drzwiczki.
3.
Pomagając sobie kluczem, obrócić o 90°
sworzeń stykowy, umieszczony w górnej
części drzwi i wyjąć go.
4.
Odkręcić dwie śruby zawiasu drzwiczek i
wyjąć je.
5.
W celu demontażu zamknięcia drzwiczek,
należy:
Odkręcić dwie śruby znajdujące się powyżej
oraz poniżej zamknięcia i podtrzymując je od
dołu wysunąć ku górze (1,5 cm).
6.
W celu zamocowania drzwi po przeciwnej
stronie:
Odwrócić drzwiczki.
Zamocować dwoma śrubami z żądanej strony.
Włożyć ponownie zamknięcie drzwiczek po
przeciwnej stronie i przesunąć w dół (1,5 cm).
Zakręcić ponownie za pomocą dwóch śrub nad
zamknięciem i pod zamknięciem drzwiczek.
Należy uważać aby nie zmienić kierunku
mechanizmu zamykającego.
Zabezpieczenie przed dziećmi winno
znajdować się ponad zamkiem.
7.
Wkręcić ponownie sworzeń stykowy do
górnej części drzwiczek
.
1.
Umyć zewnętrzne powierzchnie aparatu
płynnym detergentem. Nie używać
produktów ściernych.
2.
Oczyścić filtr po każdym cyklu suszenia.
3.
Jeżeli filtr strzępów jest zatkany, należy go
czyścić wodą i miękką szczotką.
4.
Czyścić wymiennik ciepła co najmniej raz na
trzy miesiące, w następujący sposób:
Otworzyć drzwiczki i nacisnąć przycisk
znajdujący się w dolnej części otworu.
Nastąpi otwarcie klapki wymiennika ciepła.
Obrócić podtrzymujące sprężyny i wyjąć
wymiennik ciepła.
SYSTEM ODPROWADZENIA WODY
PRZEKŁADANIE DRZWI
KONSERWACJA
8

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool awz 565 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool awz 565 in de taal/talen: Polski als bijlage per email.

De handleiding is 0,33 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Whirlpool awz 565

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Français - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Français - 10 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Italiano - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Português - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Espanõl - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Espanôl - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Dansk - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Svenska - 9 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info