Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/9
Pagina verder
25
Suszarka elektroniczna
1.
Wybrać program suszenia i funkcję
dodatkową, postępując według wskazówek
znajdujących się w tabeli (patrz “Tabela
Programów”).
2. Funkcje dodatkowe (zależnie od modelu)
W celu wybrania funkcji dodatkowej,
nacisnąć odpowiadający jej przycisk zanim
zostanie naciśniety przycisk
Start
. Zapali się
wskaźnik znajdujący się nad przyciskiem,
potwierdzając dokonanie wyboru.
W przypadku dokonania nieprawidłowego
wyboru (funkcji dodatkowych nie zgodnych
ze sobą), zostanie pobudzony alarm
akustyczny. Nacisnąć przycisk ponownie,
aby anulować wybór.
Opóźnione uruchomienie
Opóźnia uruchomienie suszarki.
Każdorazowe naciśnięcie przycisku
opóźnia start suszarki o 2 do 8 godzin.
Regulacja w 2 godzinnych stopniach.
Po ustawieniu wymaganego opóźnienia
należy nacisnąć przycisk
Start
.
Miganie światła oznacza rozpoczęcie
odliczania. Opóźnienie można zmienić
lub skasować poprzez wybranie “0” za
pomocą pokrętła selektora programu.
Otwarcie drzwi zatrzymuje odliczanie.
Aby kontynuować odliczanie należy
zamknąć drzwi i ponownie nacisnąć
przycisk
Start
. Wkrótce po naciśnięciu
przycisku
Start
, da się usłyszeć odgłos
pracy pompy.
Delikatne (Gentle)
Obniża temperaturę suszenia delikatnej
bielizny. Funkcja ta jest samoczynnie
załączana podczas programu suszenia
delikatnego; wówczas jej włączenie
ręczne nie jest możliwe.
Rapid (Tylko bawełna) Max. 3,5 kg.
Skraca czas suszenia (np. tkaniny lub
bielizna podobnych rozmiarów). Nie
należy stosować tej funkcji do dużych
artykułów (np. prześcieradła lub
podobne).
Brzęczyk (Buzzer)
Wciśnięty przycisk uruchamia
brzęczyk, który sygnalizuje koniec
cyklu, wydając dźwięk w regularnych
odstępach.
3. Programy dodatkowe
Przewietrzanie
Bielizna jest przewietrzana, bez
ogrzewania, przez 30 minut.
Program czasowy (20 do 60 minut)
Służy do delikatnego suszenia
kończącego lub do suszenia
pojedynczych artykułów. Nadaje się do
wszystkich tkanin.
JAK WYBRAĆ CZAS SUSZENIA LUB
PROGRAM I FUNKCJE DODATKOWE
5

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool awz 565 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool awz 565 in de taal/talen: Polski als bijlage per email.

De handleiding is 0,33 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Whirlpool awz 565

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Français - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Français - 10 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Italiano - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Português - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Espanõl - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Espanôl - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Dansk - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Svenska - 9 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info