Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/9
Pagina verder
7
Elektronische Trocknermodelle
1. Programm und Zusatzfunktionen
entsprechend der Tabelle wählen
(s. Programmtabelle).
2. Zusatzfunktionen (sofern vorhanden)
Durch Drücken der Tasten gewünschte
Zusatzfunktionen vor dem Programmstart
wählen. Zur Bestätigung leuchtet die
Anzeige über der Taste. Unzulässige
Kombinationen von Programmen und
Zusatzfunktionen werden durch einen
Alarmton gemeldet. Durch erneutes Drücken
der Taste wird die Zusatzfunktion wieder
abgewählt.
Startvorwahl
Verzögert den Programmstart. Mit
jedem Tastendruck wird der
Programmstart um je zwei Stunden bis
zu maximal acht Stunden verzögert.
Nach dem Einstellen der gewünschten
Stundenzahl die Start-Taste drücken.
Bei aktivierter Startvorwahl blinkt die
Anzeige. Zum Ausschalten oder
Ändern der Startvorwahl den
Programmwahlschalter auf 0 stellen.
Das Öffnen der Tür unterbricht die
Startvorwahl. Tür schließen und Start-
Taste erneut drücken, um Startvorwahl
mit der verbleibenden Zeit wieder zu
aktivieren. Nach Betätigung der Start-
Taste hören Sie das Anlaufgeräusch
der Pumpe.
Schonen
Setzt die Trockentemperatur herab.
Für Feinwäsche geeignet. Im Programm
Feinwäsche automatisch integriert, eine
Zuwahl ist daher nicht möglich.
Rapid (nur für Baumwolle, max. 3,5 kg.)
Verkürzt die Trockenzeit z.B. für
Handtücher oder andere
Wäschestücke gleicher Größe.
Nicht verwenden für große Teile wie
Bettücher etc..
Summer
Aktiviert einen Summton, der nach
Ende des Programms in regelmäßigen
Abständen ertönt.
3. Zusatzprogramme
Lüften
Die Wäsche wird 30 Minuten lang ohne
Wärmezufuhr durchlüftet.
Zeitprogramme (20 bis 60 Minuten)
Zum schonenden Nachtrocknen oder
zur Trocknung einzelner
Wäschestücke. Für alle Gewebearten
geeignet.
WAHL DER TROCKENZEIT ODER DES
TROCKENPROGRAMMS UND DER ZUSATZFUNKTIONEN
5

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool awz 565 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool awz 565 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 0,33 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Whirlpool awz 565

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Français - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Français - 10 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Italiano - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Português - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Espanõl - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Espanôl - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Polski - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Dansk - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Svenska - 9 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info