Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
5019 307 00459
Les temps de séchage conseillés sont calculés sur la base d’un essorage à 1200, 1000 ou 800 tr/min.
Pour des essorages effectués à vitesse plus lente, un temps de séchage plus long est nécessaire.
Les temps de séchage peuvent être plus longs pour des serviettes en éponge ou du linge épais.
Temps de
séchage
Options
Recommandé
Sélection du temps
Charge
Max
Délicat
Réduit l’intensité du séchage
(recommandé pour le linge
délicat)
Vitesse essorage
Lave-linge
800
tr/min
1000
tr/min
1200
tr/min
Kg
Coton
5 kg max.
Séchage renforcé
105’
130’
-
70’
110’
3,5
5,0
Prêt à ranger
95’
120’
-
60’
85’
3,5
5,0
Prêt à repasser
75’
95’
-
50’
85’
3,5
5,0
Synthétiques
2,5 kg max
Séchage renforcé
60’ 35’
-
2,5
Prêt à ranger
50’ 30’
-
2,5
Prêt à repasser
35’ 15’
-
2,5
Fraîcheur
Le linge sera aéré pendant 6 minutes sans
chauffage.
-----
Départ
Démarre le cycle de
séchage.
Marche
Le voyant s’allume
lorsque le sèche-linge
est en marche.
Filtre
Le voyant du filtre
s’allume lorsque le filtre
doit être nettoyé.
Nettoyez le filtre à la
fin de chaque cycle.
INDICATEURS DE PROGRESSION DU SÉCHAGE
Séchage
Fraîcheur
Fin
Le bouton de sélection
indique la position
du temps de séchage
après le démarrage du
cycle.
AWZ 320
F
GUIDE DE CONSULTATION
RAPIDE
Veuillez également lire
attentivement le mode d’emploi et
les instructions pour l’installation.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool awz 320 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool awz 320 in de taal/talen: Français als bijlage per email.

De handleiding is 0,11 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info