Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
5019 100 18164
Extra functies
Indicatieve
droogtijd
Max
bela-
ding
Programmas
Delicaat
Vermindert de
intensiteit van
het droogproces
(aanbevolen voor
tere stukken)
Snel
Verkort de duur
van het
droogproces
(aanbevolen voor
kleine artikelen)
Zoemer
Signalen/
geluiden geeft
het einde van de
droogcyclus met
intervallen aan
Anti-kreuk
Voorkomt
dat het
wasgoed
gekreukt
wordt
Startselectie
Stelt de
start van de
droogcyclus
uit
Centrifugeersnelheid
Wasmachine
rpm
800
rpm
1000
rpm
1200
kg
Katoen
Max. 5 kg
Extra droog
max. 3,5 kg
85
120
-
70
100
3,5
5,0
Kastdroog plus
max. 3,5 kg
80
110
-
60
90
3,5
5,0
Kastdroog*
max. 3,5 kg
65
90
-
50
75
3,5
5,0
Strijkdroog*
max. 3,5 kg
55
75
-
40
65
3,5
5,0
Synthetisch
Max. 2,5kg
Kastdroog plus
-
30
40
20
35
-
1,0
2,5
Kastdroog*
-
20
35
15
30
-
1,0
2,5
Strijkdroog
-
15
30
10
25
-
1,0
2,5
Luchten
Het wasgoed wordt 30
minuten zonder verhitting
gelucht
-- ----
Tijdpro-
grammas
Voltooit het drogen of droogt
enkele stukken. (Geschikt
voor alle weefsels)
-- ----
6th Sense:
De technologie met dubbele
sensoren is ontworpen om optimale
droogresultaten te verzekeren met
minimaal energieverbruik.
Start Pauze
Start de droogcyclus. Het
indicatielampje brandt als de
droogautomaat aan staat.
Startselectie
Stelt de starttijd van de
droogcyclus met 1 tot 9 uur uit.
Om de uitgestelde starttijd te
selecteren: draai de
programmakeuzeknop op het gewenste
programma en druk op de toets
Startselectie: met elke druk op de toets
zal de starttijd van de droogcyclus met
1 uur worden uitgesteld.
Druk op de Start/Pauzetoets.
Om de uitgestelde starttijd te
annuleren of te wijzigen: draai de
programmakeuzeknop op 0 of maak
de deur open.
Druk op de toets Startselectie, om de
tijd te selecteren. Druk op de Start/
Pauzetoets om de droogcyclus weer te
laten starten. De resterende tijd tot
de start van de droogcyclus zal in
stappen van 1 uur afnemen.
Aftellen
Toont de tijd die overblijft tot de
droogcyclus start.
Tijdens het aftellen zal de trommel
van tijd tot tijd draaien om het
wasgoed opnieuw te verdelen
Anti-
kreukbe-
scherming
Verdeelt het wasgoed in
de trommel opnieuw.
Wanneer de Anti-kreukfunctie
wordt geselecteerd en het wasgoed
niet uit de trommel gehaald is, zal
een anti-kreukprogramma van 12
uur worden geactiveerd.
Als de extra functie geselecteerd is met
Startselectie, werkt het programma
zowel voor als na de droogcyclus.
Filter
Het indicatielampje gaat branden als
het filter schoongemaakt dient te
worden.
Maak het filter aan het einde
van elke droogcyclus schoon.
INDICATIELAMPJE PROGRAMMAWIJZER
Drogen
Luchten
Einde
Anti-
kreuk
De indicatielampjes van de
programmawijzer laten de status
of de voortgang van de
droogcyclus zien.
Delicaat
en
Snel
kunnen niet tegelijkertijd geselecteerd worden.
Zoemer
en
Anti-kreuk
kunnen niet tegelijkertijd geselecteerd worden.
* De testprogrammas voldoen aan IEC 61121.
AWZ 235
NL
BEKNOPTE HANDLEIDING
Lees ook aandachtig
de Gebruiksaanwijzing en de
Installatiehandleiding.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool awz 235 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool awz 235 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,33 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info