Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
5019 307 00157
Les temps de séchage conseillés sont calculés sur la base d’un essorage à 1200, 1000 ou 800 tr/min.
Pour des essorages effectués à vitesse plus lente, un temps de séchage plus long est nécessaire.
Les temps de séchage peuvent être plus longs pour des serviettes en éponge ou du linge épais.
Temps de
séchage
Options Recommandé
Sélection du temps Charge
Max
Délicat
Réduit l’intensité du séchage
(recommandé pour
le linge délicat)
Vitesse essorage
Lave-linge
800
tr/min 1000
tr/min 1200
tr/min Kg
Coton
5 kg max.
Séchage renforcé 85’
110’ -60’
100’
3,5
5,0
Prêt à ranger 65’
90’ -50’
75’
3,5
5,0
Prêt à repasser 55’
75’ -30’
65’
3,5
5,0
Synthétiques
2,5 kg max
Séchage renforcé 40’ 20’ -2,5
Prêt à ranger 35’ 15’ -2,5
Prêt à repasser 30’ 10’ -2,5
Fraîcheur Le linge sera aéré pendant 6 minutes sans
chauffage -----
Départ Démarre le cycle de
séchage.
Marche Le voyant s’allume
lorsque le sèche-linge
est en marche.
Filtre Le voyant du filtre
s’allume lorsque le filtre
doit être nettoyé.
Nettoyez le filtre à la
fin de chaque cycle.
INDICATEURS DE PROGRESSION DU SÉCHAGE
Séchage
Fraîcheur
Fin
Le bouton de sélection
indique la position
du temps de séchage
après le démarrage du
cycle.
AWZ 2200
FGUIDE DE CONSULTATION
RAPIDE
Veuillez également lire
attentivement :
Le mode d’emploi et les
instructions pour l’installation.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool awz 2200 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool awz 2200 in de taal/talen: Français als bijlage per email.

De handleiding is 0,18 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Whirlpool awz 2200

Whirlpool awz 2200 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 2 pagina's

Whirlpool awz 2200 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 2 pagina's

Whirlpool awz 2200 Gebruiksaanwijzing - English - 2 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info