Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
5019 307 00157
Recommended drying times are based on spinning speeds of 800, 1000 and 1200 rpm.
For reduced spinning speed a longer drying time should be selected.
Drying times may be longer for towelling and heavier items.
Drying Times
Options Recommended
Time Selection Max Load
Gentle
Reduces Drying Intensity
(recommended for
delicate items)
Spin Speed
Washing machine
rpm
800 rpm
1000 rpm
1200 Kg
Cotton
Max. 5 kg
Cupboard dry plus 85’
110’ -60’
100’
3.5
5.0
Cupboard dry 65’
90’ -50’
75’
3.5
5.0
Iron dry 55’
75’ -30’
65’
3.5
5.0
Easy care
Max. 2.5 kg
Cupboard dry plus 40’ 20’ -2.5
Cupboard dry 35’ 15’ -2.5
Iron dry 30’ 10’ -2.5
Airing Laundry is aired for 6 minutes without heating -----
Start Starts the drying cycle.
On The indicator lamp lights up
when the dryer is on.
Filter The indicator lamp lights up
when the filter needs cleaning.
Clean the filter at the end of
every cycle.
DRYING TIME SEQUENCE INDICATORS
Drying
Airing
End
The selector knob shows
the progress of the cycle after
drying start.
AWZ 2200
GB QUICK REFERENCE GUIDE
please also carefully read:
the Instructions for Use and
Installation Manual.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool awz 2200 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool awz 2200 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,18 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Whirlpool awz 2200

Whirlpool awz 2200 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 2 pagina's

Whirlpool awz 2200 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 2 pagina's

Whirlpool awz 2200 Gebruiksaanwijzing - Français - 2 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info