Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
5019 307 00157
De aanbevolen droogtijden zijn gebaseerd op centrifugeersnelheden van 800, 1000 en 1200 rpm.
Bij een lagere centrifugeersnelheid moet een langere droogtijd worden ingesteld.
Er kunnen langere droogtijden nodig zijn voor handdoeken en zwaarder wasgoed.
Droogtijden
Extra functies
Aanbevolen
Tijdselectie
Max belading
Delicaat
Vermindert de intensiteit
van het droogproces
(aanbevolen voor
tere stukken)
Centrifugeersnelheid
Wasmachine
rpm
800
rpm
1000
rpm
1200
kg
Katoen
Max. 5 kg
Kastdroog plus
85’
110’
-
60’
100’
3,5
5,0
Kastdroog
65’
90’
-
50’
75’
3,5
5,0
Strijkdroog
55’
75’
-
30’
65’
3,5
5,0
Synthetisch
Max. 2,5 kg
Kastdroog plus
40’ 20’
-
2,5
Kastdroog
35’ 15’
-
2,5
Strijkdroog
30’ 10’
-
2,5
Luchten
Het wasgoed wordt zonder verhitting zes
minuten gelucht.
-----
Start
Start de droogcyclus.
Aan
Het
indicatielampje brandt als
de droogautomaat aan staat.
Filter
Het
indicatielampje gaat
branden als het filter
schoongemaakt dient te
worden.
Maak het filter aan
het einde van elke
droogcyclus schoon.
INDICATIELAMPJES PROGRAMMAWIJZER
Drogen
Luchten
Einde
De droogcycluskeuzeknop
toont de progressie van
de droogcyclus.
AWZ 2200
NL
BEKNOPTE HANDLEIDING
Lees ook aandachtig de
Gebruiksaanwijzing en de
Installatiehandleiding.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool awz 2200 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool awz 2200 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,13 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Whirlpool awz 2200

Whirlpool awz 2200 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 2 pagina's

Whirlpool awz 2200 Gebruiksaanwijzing - English - 2 pagina's

Whirlpool awz 2200 Gebruiksaanwijzing - Français - 2 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info