Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/4
Pagina verder
5019 307 00476
D
Aquasense C
Kurzanleitung
Vor dem Gebrauch bitte auch die Gebrauchsanweisung aufmerksam durchlesen!
(Technische Änderungen vorbehalten)
Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA
Programmwahlschalter
Durch Drehen wird das Trockenprogramm
gewählt.
Start/Pauze-Taste
Durch Drücken startet der Trockenvorgang.
Die Anzeigeleuchte blinkt während der
Auswahlphase und leuchtet während des
Tr o c k n e ns.
Anzeigen
Flusensieb
Die Anzeige leuchtet auf, wenn das
Flusensieb und/oder der Wärmetauscher
gereinigt werden muss.
Nach jedem Trockenvorgang das
Flusensieb reinigen.
Wasserbehälter
Die Anzeige leuchtet auf, wenn der
Wasserbehälter geleert werden muss. Der
Trockenvorgang wird automatisch
unterbrochen. Wasserbehälter leeren und
Trockenprogramm neu starten.
Wasserbehälter nach jedem
Trockenvorgang leeren
.
Restzeitanzeige
Nach dem Start des Trockenvorgangs wird je
nach ausgewähltem Programm eine Vorgabe-
Trockenzeit angezeigt. Abhängig von Menge,
Art und Feuchtigkeit der Wäsche wird die
Restzeitanzeige nach wenigen Minuten
korrigiert.
Die angegebene Trockenzeit ist ein
berechneter Wert, der sich im Laufe des
Trockenprogramms ändern kann.
Gewebeschutz
Die Anzeige leuchtet bei Wahl eines
feuchtigkeitsgesteuerten Programms auf, um
die Übertrocknungsschutzfunktion
anzuzeigen. Die Funktion ist bei
zeitgesteuerten Programmen
20’ 40’ 60’
und
beim “Lüften” nicht wählbar.
Programmablauf
6
th
Sense
Tro ck ne n
Program-
mende
Knitter-
schutz
Optionen
Schonen
Reduziert die Trockenintensität
(für Feinwäsche empfohlen).
Kurz
Verkürzt den Trockenvorgang (für dünne,
gleichmäßig große Wäschestücke empfohlen).
Summer
Signalisiert akustisch das Ende des
Trockenprogramms.
Knitterschutz
Vermeidet das Knittern der Wäsche bis zu 12
Stunden. Summer und Knitterschutz können
nicht zusammen gewählt werden.
Startvorwahl
Verzögert den Beginn des Trockenvorgangs
um 1 bis 12 Stunden.
Mit jedem Tastendruck wird die Startvorwahl
um 1 Stunde erhöht.
Anschließend die
Start/Pauze
-Taste
drücken, um die endgültige Auswahl zu
bestätigen und den Trockner zu starten.
Die Startvorwahlanzeige blinkt und der
Countdown zählt in 1-Stunden-Intervallen
zurück. Der Countdown wird durch die
blinkende Anzeigelampe über der Taste
angezeigt. Während des Countdowns dreht
sich die Trommel von Zeit zu Zeit, um die
Wäsche neu zu verteilen. Zum Abwählen
oder Ändern der eingestellten Startvorwahl
den Programmwahlschalter auf
“O”
stellen
oder Tür öffnen.
+
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool aquasense c bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool aquasense c in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 0,27 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info