Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
5019 307 00329
Zeer
natte
lading
Natte
lading
Lading
kg
Weefsel
programma’s &
Droogniveau’s
Extra droogfuncties
Delicaat & Snel
kunnen niet tegelijkertijd worden
geselecteerd
Zoemer & Anti-kreuk
kunnen niet tegelijkertijd worden
geselecteerd
Delicaat
Vermindert de
intensiteit van het
droogproces
(aanbevolen voor
tere stukken)
Snel
Verkort de
duur van het
droogproces
(aanbevolen voor
kleine artikelen)
Zoemer
Signalen/
Geluiden geeft
het einde van de
droogcyclus met
intervallen aan
Anti-kreuk
Voorkomt dat
het wasgoed
gekreukt wordt
Startselectie
Stelt de starttijd
van de
droogcyclus
uit
Indicatieve
droogtijden
(in minuten)
75’
130’
60’
100’
3,0
6,0
Max. 6 kg
max 3,5 kg
70’
110’
50’
95’
3,0
6,0
max 3,5 kg
50’
95’
45’
75’
3,0
6,0
max 3,5 kg
25’
45’
20’
35’
1,0
2,5
Max 2,5 kg
-
20’
35’
15’
30’
1,0
2,5
-
15’
30’
10’
25’
1,0
2,5
-
30’ 20’ 1,5
Speciaal voor zeer
kwetsbaar textiel.
-- -
---
Het wasgoed wordt 30
minuten zonder
verhitting gelucht en
opgefrist.
--
---
Completeert het
droogproces of droogt
enkele stukken
(geschikt voor alle
weefsels).
--
GRAND PRIX AO NL
BEKNOPTE HANDLEIDING
Lees ook aandachtig de
“Gebruiksaanwijzing“.
Katoen
Synthetisch
Delikaat Plus
1,5 kg
Koudefase
Tijd
Start de droogcyclus. Het indicatielampje
drogen knippert tijdens de selectiefase.
Druk op de toets om de uiteindelijke
keuze te bevestigen.
Stelt de starttijd van de droogcyclus met
1 tot 9 uur uit.
Om de uitgestelde starttijd te selecteren,
draait u de programmaselectietoets naar het
gewenste programma, selecteert u de
gewenste opties en drukt u op de toets
Startselectie. Met elke druk op de toets zal
de start van de droogcyclus met 1 uur
worden uitgesteld. Druk op de Start/
Pauzetoets om uw keuze te bevestigen.
Startselectie knippert en er wordt afgeteld
met stappen van een uur. Het aftellen wordt
aangegeven door het knipperen van de
startselectie-indicator in de toets. Tijdens
het aftellen zal de trommel van tijd tot tijd
draaien om het wasgoed opnieuw te verdelen
en kan de pomp even te horen zijn.
Om de ingestelde starttijd te annuleren of te
wijzigen, draait ude programmaselectietoets
naar “0” of opent u de deur.
Indicatie
resterende
tijd
Na de cyclusstart wordt er een
standaarddroogtijd aangegeven, afhankelijk
van het geselecteerde droogprogramma. Na
15 seconden wordt de tijd aangepast aan de
werkelijk verwachte resterende tijd,
afhankelijk van omvang, soort en
vochtigheid van de was.
Verdeelt het wasgoed in de trommel
opnieuw.
Wanneer de Anti-kreukfunctie wordt
geselecteerd en het wasgoed niet uit de
trommel gehaald is, zal een anti-
kreukprogramma van 12 uur worden
geactiveerd.
Tijdens het aftellen zal de trommel van tijd
tot tijd draaien om het wasgoed opnieuw te
verdelen.
Het indicatielampje gaat branden als het
filter schoongemaakt dient te worden.
Maak
het filter aan het einde van elke
droogcyclus schoon.
Overdroog
bescherming
Het indicatielampje brandt als er een
programma met vochtigheidscontrole is
geselecteerd, om aan te geven dat de
beschermingsfunctie actief is. De functie is
niet actief bij tijdsprogramma's
en Luchten.
INDICATIELAMPJES PROGRAMMAWIJZER
Brandend
:
Overdroog bescherming is actief
Brandend: Droogfase in werking.
Brandend: Einde van programma.
Brandend: Anti-kreukfase in werking.
* De testprogramma’s voldoen aan IEC 61121
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool aquasense c bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool aquasense c in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,27 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info