Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/17
Pagina verder
40
INDICE
1 DESCRIPTION (voir page 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 41
2 CONSIGNES DE SECURITE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 41
ENCASTREMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 42
3 MESURES A PRENDRE AVANT LA PREMIERE UTILISATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 44
4 PREMIERE UTILISATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 45
5 PREPARATION DU CAFE (A PARTIR DE CAFE EN GRAINS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 46
6 MODIFICATION DE LA QUANTITE DE CAFE DISTRIBUEE DANS LA TASSE . . . . . . . . page 48
7 REGLAGE DU MOULIN A CAFE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 48
8 PREPARATION D’UN EXPRESSO AVEC DU CAFE MOULU (ET NON EN GRAINS) . . . page 48
9 PRODUCTION D’EAU CHAUDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 49
10 PREPARATION DE CAPPUCCINOS (A L’AIDE DE LA VAPEUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 49
11 NETTOYAGE ET ENTRETIEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 50
11.1 NETTOYAGE DE LA MACHINE A EXPRESSO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 50
11.2 NETTOYAGE DE L’INFUSEUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 50
12 REGLAGE ET MODIFICATION DES PARAMETRES DU MENU . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 52
12.1 REGLAGE DE L’HORLOGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 52
12.2 REGLAGE DE L’HEURE DE MISE EN MARCHE AUTOMATIQUE . . . . . . . . . . . . . page 52
12.3 DETARTRAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 52
12.4 MODIFICATION DE LA TEMPERATURE DU CAFE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 53
12.5 MODIFICATION DU TEMPS DE MARCHE DE L’APPAREIL . . . . . . . . . . . . . . . . . page 53
12.6 REGLAGE DE LA DURETE DE L’EAU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 53
12.7 REINITIALISATION DES PARAMETRES D’USINE PAR DEFAUT . . . . . . . . . . . . . . . . . page 53
13 MODIFICATION DE LA LANGUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 54
14 SIGNIFICATION DES MESSAGES ET MARCHE A SUIVRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 54
15 PROBLEMES A RESOUDRE AVANT D’APPELER LE SAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 55
CET APPAREIL PORTE LE SYMBOLE DU RECYCLAGE CONFORMÉMENT À LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 2002/96/CE
CONCERNANT LES DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (DEEE OU WEEE).
En procédant correctement à la mise au rebut de cet appareil, vous contribuerez à empêcher toute conséquence nuisible pour
l'environnement et la santé de l'homme.
Le symbole présent sur l'appareil ou sur la documentation qui l'accompagne indique que ce produit ne peut en aucun
cas être traité comme un déchet ménager. Il doit par conséquent être remis à un centre de collecte des déchets chargé du recy-
clage des équipements électriques et électroniques.
La mise au rebut doit être effectuée conformément aux réglementations locales en vigueur en matière de protection de l'envi-
ronnement.
Pour de plus amples informations sur le traitement, la récupération et le recyclage de cet appareil, veuillez contacter le service
municipal ou la déchetterie de votre ville, ou bien encore le magasin où vous avez acheté le produit.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool ace 100 ix bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool ace 100 ix in de taal/talen: Français als bijlage per email.

De handleiding is 0,33 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info