Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/17
Pagina verder
23
INDEX
1 DESCRIPTION (see page 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page. 24
2 SAFETY WARNINGS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page. 24
BUILDING-IN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page. 25
3 BEFORE FIRST USE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page. 27
4 USING FOR THE FIRST TIME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page. 27
5 PREPARING COFFEE (USING COFFEE BEANS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page. 28
6 CHANGING THE QUANTITY OF COFFEE IN THE CUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page. 30
7 REGULATING THE COFFEE MILL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page. 30
8 PREPARING ESPRESSO COFFEE USING GROUND COFFEE (INSTEAD OF BEANS) . . page. 30
9 PRODUCING HOT WATER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page. 31
10 PREPARING CAPPUCCINOS (USING STEAM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page. 31
11 CLEANING AND MAINTENANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page. 32
11.1 CLEANING THE COFFEE MAKER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page. 32
11.2 CLEANING THE INFUSER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page. 32
12 CHANGING AND SETTING THE MENU PARAMETERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page. 34
12.1 SETTING THE CLOCK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page. 34
12.2 SETTING AUTO-START TIME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page. 34
12.3 DESCALING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page. 34
12.4 CHANGING COFFEE TEMPERATURE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page. 36
12.5 CHANGING THE LENGTH OF TIME THE APPLIANCE REMAINS ON . . . . . . . . page. 36
12.6 SETTING WATER HARDNESS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page. 36
12.7 RESETTING FACTORY DEFAULT SETTINGS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page. 36
13 CHANGING THE LANGUAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page. 37
14 MEANING OF MESSAGES AND WHAT TO DO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page. 37
15 PROBLEMS TO BE RESOLVED BEFORE CALLING THE SERVICE CENTRE . . . . . . . . . . page. 38
THIS APPLIANCE IS MARKED ACCORDING TO THE EUROPEAN DIRECTIVE 2002/96/EC ON WASTE ELECTRICAL AND
ELECTRONIC EQUIPMENT (WEEE).
By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and
human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.
The symbol on the product, or on the documents accompanying the product, indicates that this appliance may not be trea-
ted as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and elec-
tronic equipment.
Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations for waste disposal.
For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your local city office, your
household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool ace 100 ix bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool ace 100 ix in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,4 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info