Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/17
Pagina verder
57
INHOUD
1 BESCHRIJVING (zie pag. 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 58
2 VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 58
INBOUWEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 59
3 VOORAFGAAND AAN HET EERSTE GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 61
4 HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 61
5 KOFFIE ZETTEN (MET KOFFIEBONEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 62
6 DE HOEVEELHEID KOFFIE IN HET KOPJE VERANDEREN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 64
7 DE KOFFIEMOLEN AFSTELLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 64
8 ESPRESSO ZETTEN MET GEMALEN KOFFIE (IN PLAATS VAN BONEN) . . . . . . . . . . . pag. 65
9 HEET WATER AFTAPPEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 65
10 CAPPUCCINO'S MAKEN (MET STOOM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 66
11 REINIGING EN ONDERHOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 66
11.1 DE ESPRESSOMACHINE REINIGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 66
11.2 DE ZETGROEP REINIGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 67
12 DE MENUPARAMETERS VERANDEREN EN INSTELLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 68
12.1 DE KLOK INSTELLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 68
12.2 AUTOMATISCHE STARTTIJD INSTELLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 68
12.3 ONTKALKEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 69
12.4 DE KOFFIETEMPERATUUR VERANDEREN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 70
12.5 DE TIJD DAT HET APPARAAT INGESCHAKELD BLIJFT VERANDEREN . . . . . . . . . pag. 70
12.6 DE WATERHARDHEID INSTELLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 70
12.7 DE FABRIEKSINSTELLINGEN HERSTELLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 70
13 DE TAAL VERANDEREN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 71
14 BETEKENIS VAN BERICHTEN EN WAT U MOET DOEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 71
15 PROBLEMEN DIE OPGELOST KUNNEN WORDEN
VOORDAT U DE KLANTENSERVICE BELT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 72
DIT APPARAAT IS GEMERKT VOLGENS DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EEG MET BETREKKING TOT WASTE
ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT (WEEE).
Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt afgedankt, helpt u mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de
gezondheid te voorkomen, die veroorzaakt kunnen worden als dit product op een verkeerde manier als afval wordt verwerkt.
Het symbool op het product of op de begeleidende documentatie bij het product geeft aan dat dit apparaat niet als huis-
houdelijk afval behandeld mag worden. Het moet daarentegen ingeleverd worden bij het juiste verzamelpunt voor de recycling
van elektrische en elektronische apparatuur.
Afdanken moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking.
Voor meer informatie over behandeling, terugwinning en recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw plaatselij-
ke instantie, het afvalverzamelpunt of de winkel waar u dit product hebt gekocht.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool ace 100 ix bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool ace 100 ix in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,33 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info