Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/28
Pagina verder
W10096986A
W10097005A - SP
ELECTRIC or GAS DRYER
USE AND CARE GUIDE
Table of Contents Table des matières
DRYER SAFETY ............................................................2
CHECK YOUR VENT SYSTEM
FOR GOOD AIR FLOW .................................................4
USE ACCUDRY™/AUTOMATIC DRY CYCLES FOR
BETTER FABRIC CARE AND ENERGY SAVINGS ......4
CONTROL PANEL & FEATURES ..................................5
CYCLE GUIDE ...............................................................6
USING YOUR DRYER ...................................................7
DRYER CARE ................................................................9
TROUBLESHOOTING .................................................11
WARRANTY .................................................................13
ASSISTANCE OR SERVICE ....................BACK COVER
SÉCURITÉ DE LA SÉCHEUSE ...................................14
VÉRIFICATION D’UNE CIRCULATION D’AIR
ADÉQUATE POUR LE SYSTÈME D’ÉVACUATION ..16
UTILISATION DES PROGRAMMES AUTOMATIQUES
POUR UN MEILLEUR SOIN DU TISSU
ET DAVANTAGE D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ...........16
TABLEAU DE COMMANDE
ET CARACTÉRISTIQUES ...........................................17
GUIDE DE PROGRAMMES ........................................18
UTILISATION DE LA SÉCHEUSE ...............................19
ENTRETIEN DE LA SÉCHEUSE .................................21
DÉPANNAGE. ..............................................................24
GARANTIE. ..................................................................26
ASSISTANCE OU SERVICE. . COUVERTURE ARRIÈRE
SÉCHEUSE
ÉLECTRIQUE ou À GAZ
GUIDE D’UTILISATION
ET D’ENTRETIEN
Para una versión de estas instrucciones en español, visite www.whirlpool.com
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool WED4800XQ bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool WED4800XQ in de taal/talen: English, Français als bijlage per email.

De handleiding is 5,44 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Whirlpool WED4800XQ

Whirlpool WED4800XQ Installatiehandleiding - English - 20 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info