Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/4
Pagina verder
U kunt de Veiligheidsinstructies, de Handleiding, de Product che en de Energiegegevens downloaden:
Bezoek onze website docs.whirlpool.eu
Gebruik makend van de QR-code
Anders, contacteer onze Klantenservice (Het telefoonnummer staat in het garantieboekje). Wanneer
u contact neemt met de Klantenservice, gelieve de codes te vermelden die op het identi catieplaatje
van het apparaat staan.
THANK YOU FOR BUYING A WHIRLPOOL PRODUCT.
In order to receive a more complete assistance,
please register your product on
www.whirlpool.eu/register
NL
Snelle Referentiegids
Lees de instructies aandachtig voordat u het apparaat gebruikt.
xxxxxxxxxxxx
xxxx
gezet, zal het ongeveer een kwartier na het cycluseinde automatisch
uitschakelen om energie te besparen.
Als u dit niet meteen doet, is voor sommige apparaten en/of sommige
programma's/opties een kreukvrij systeem voorzien. Na de droogcyclus
draait de trommel regelmatig om kreuken te voorkomen.
Als de stroom uit valt, moet u de toets Start/Pauze indrukken om de
cyclus weer op te starten.
Ecomonitor
Deze indicator toont de energie die werd verbruikt volgens het
ingestelde programma en de opties. Het verbruik wordt voorgesteld
door het aantal lijnen op het display, naast het pictogram van de
ecomonitor.
Trommelverlichting (Indien aanwezig)
Sommige modellen hebben trommelverlichting om het gebruik van de
droogautomaat gemakkelijker te maken. Dit vereist geen enkele instelling.
De verlichting gaat bijvoorbeeld aan als de deur wordt geopend.
DE DEUR OPENEN TIJDENS DE CYCLUS
U kunt de deur openen terwijl het apparaat werkt. Om de
droogautomaat weer op te starten, moet u de deur sluiten en
opnieuw op de toets Start/Pausa drukken.
INSTELLINGEN
U kunt de diverse instellingen kiezen op de manieren die is
beschreven in "Bladeren".
Met Taal ziet u de beschikbare talen op het display.
Met Toetsentoon regelt of verwijdert u de voor de toetsen van het
toestel ingestelde tonen.
Met Signaal Einde Programma regelt of verwijdert u de tonen aan
het einde van het programa van het toesten.
Met Contrast Display regelt u de lichtsterkte van het display.
Met Herinner laatst gebruikte cyclus selecteert het toestel bij het
inschakelen automatisch de laatst gebruikte cyclus. In het andere
geval wordt het per fabriek ingestelde programma gebruikt.
Met Eco Modus regelt u het uitschakelen van het toestel aan het
einde van de cyclus.
Met Fabrieksinstelling herstelt u de fabrieksinstellingen.
EERSTE GEBRUIK
Bij het eerste gebruik van het apparaat toont het
bedieningspaneel automatisch het menu om de talen te
selecteren. Draai aan de knop om de talen in het toestel te zien.
Druk op de knop om de geselecteerde taal te bevestigen.
Zorg ervoor dat het waterreservoir correct is geplaatst. Zorg
ervoor dat de afvoerslang aan de achterkant van de droger
correct is bevestigd, op het Watertank van de droger, of op uw
huishoudelijk afvalwatersysteem.
Voor een optimale werking moet de droogautomaat bij een
kamertemperatuur van 20 tot 23 °C worden geplaatst. Hij werkt
echter ook bij kamertemperatuur tussen 14 en 30 °C. De droger
mag pas gebruikt worden als deze minimaal 6 uur in verticale
stand gestaan heeft.
Als u de deur in de andere richting wenst te openen, neemt u
contact op met de Technische Service (Het telefoonnummer
staat in het garantieboekje).
BLADEREN FUNCTIES KIEZEN
U kunt bladeren als het led van de gewenste functie brandt. Draai
aan de knop om de mogelijke keuzen voor functies op het scherm te
zien. Druk op de knop om de keuze te bevestigen. Het toestel stelt
een parcours voor om de programma's en opties te kiezen, waarbij
de functieleds achtereenvolgens gaan branden. U kunt ook zelf
programma's en opties kiezen als u de programmatoets of de toets
van de wenste optie indrukt.
DAGELIJKS GEBRUIK
Met de hier beschreven maatregelen kunt u het apparaat
in OPTIMALE condities houden. Vergeet niet het watertank
leeg te maken na elke droogcyclus. Vergeet niet de lters te
reinigen na elke droogcyclus. (Lees het gedeelte Verzorging
en Onderhoud).
1. Het deurtje openen en het apparaat vullen met wasgoed; leef
de aanwijzingen op de etiketten in de kledingstukken na en
de maximum belading die in het gedeelte Programma's is
voorgeschreven. Maak zakken leeg. Controleer dat er niets in de
deur en/of het deurlter blijft haperen.
2. Sluit de deur.
3. Druk op de toets On/O.
4. Het gewenste programma selecteren op basis van de was. Het
led van de toets P moet branden. Draai aan de knop om de
gewenste waarde te selecteren en druk tot slot de knop in om
te bevestigen.
5. De opties selecteren indien nodig. Als de opties submenu's
hebben, kunt u erin bladeren door aan de knop te draaien en
deze tot slot in te drukken om te bevestigen.
6. Druk op Start/Pauze om de cyclus te starten.
7. Het einde van de droogcyclus wordt gesignaleerd met een
akoestisch signaal. Het display signaleert het einde van de cyclus.
Haal onmiddellijk de was eruit om kreuken te voorkomen.
8. Zet het apparaat uit met de toets On/O, open de deur en haal
het wasgoed eruit. Als het apparaat niet met de hand wordt uit
WASETIKETTEN
Controleer de wasetiketten, vooral als de kledingstukken voor het
eerst in de wasdroger worden gedaan. Hieronder worden de meest
voorkomende symbolen gegeven:
Mag in de wasdroger.
Kan niet in de wasdroger worden gedroogd.
Drogen bij hoge temperatuur.
Drogen bij lage temperatuur.
*MAX. BELADING 8 Kg (Droge inhoud)
BEDIENINGSPANEEL
Lees het gedeelte Problemen en oplossingen.
COTTON 2:20
1. 10.2. 11.8. 13.7. 129. 4.
5.
1 On/O toets (Resetten indien lang
ingedrukt)
2 Programmatoets
3 Programmaknop (draaien om
te selecteren / indrukken om te
bevestigen
4 Start / Pausa toets
5 Gebied programma's
6 Bedieningsdisplay
Optietoetsen
7 Instellingen
8 Fresh Care+
9 Toetsen geblokkeerd
10 Uitgestelde Start
11 Droging Met Tijdsfunctie
12 Drogen
13 Programma-Opties
6.
3.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool STU82 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool STU82 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,64 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info