Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/13
Pagina verder
13
If a fault occurs, before contacting our After-Sales
Service, perform the following checks to try to
remedy the problem:
Drying takes too long / laundry is not dry enough:
Correct programme selected?
Inserted laundry too wet (Washing machine spin
speed less than 800 rpm? When the spinning speed is
less than 800 rpm the water container fault may
occur during the drying cycle)?
Door filter clogged (filter indicator lamp on)?
Bottom filter clogged? (refer to the chapter “Door
filter and bottom filter”).
Is the room temperature too high?
END indicator lamps on? The drying cycle is
complete and the laundry can be taken out.
‘Gentle’ option selected? The ‘gentle’ option should
only be selected with small loads.
Type of laundry mixed (for example cotton and
synthetic load)?
The dryer does not operate:
(after a power failure and/or interruption to the
mains supply, always press the Start/Pause button).
Plug connector properly inserted into the mains
electricity socket?
Power failure?
Fuse blown?
Door properly closed?
Drying programme selected?
Start delay option selected?
Start/Pause button activated?
Indicator lamps are lighting up?
Door filter, water container or bottom filter
indicator lamp on:
•Door filter clean?
Water container empty?
Water container correctly positioned?
Bottom filter clean and correctly positioned?
Water droplets underneath the dryer:
Bottom filter correctly positioned?
Any lint on the heat bottom filter seal removed?
Any lint on the door seal removed?
Water container positioned correctly?
Dryer levelled?
After-Sales Service
If, after carrying out the above checks the
malfunction persists or appears again, turn the
dryer off and call the After-Sales Service (refer to
guarantee).
Please specify:
The nature of the fault.
The dryer type and model.
The service code (the number after the word
Service on the adhesive rating plate) on the lower
side of the door opening.
•Your full address and phone number.
TROUBLESHOOTING GUIDE/AFTER-SALES SERVICE
13

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool Pure 740 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool Pure 740 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 2,88 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Whirlpool Pure 740

Whirlpool Pure 740 Snelstart handleiding - Nederlands - 5 pagina's

Whirlpool Pure 740 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 11 pagina's

Whirlpool Pure 740 Snelstart handleiding - Deutsch - 5 pagina's

Whirlpool Pure 740 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 12 pagina's

Whirlpool Pure 740 Snelstart handleiding - English - 5 pagina's

Whirlpool Pure 740 Snelstart handleiding - Français - 5 pagina's

Whirlpool Pure 740 Gebruiksaanwijzing - Français - 11 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info