Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/11
Pagina verder
33
STORINGSCODES
In geval van een storing in de droogautomaat kan een van de volgende storingscodes verschijnen.
STORINGSCODE Controleer de storingscode voordat u de Klantenservice belt.
F01 – F04
Neem contact op met de Klantenservice.
F05
Schakel de droogautomaat UIT en trek de stekker uit het stopcontact. Zorg ervoor
dat de kamertemperatuur tussen de 5°C en 35°C ligt. Wacht 1 uur. Steek de stekker
weer in het stopcontact en start het apparaat opnieuw. Als de storing aanhoudt, neem
dan contact op met de Klantenservice.
F06
Schakel de droogautomaat UIT en trek de stekker uit het stopcontact. Zorg ervoor
dat de kamertemperatuur tussen de 5°C en 35°C ligt. Wacht 1 uur. Steek de stekker
weer in het stopcontact en start het apparaat opnieuw. Als de storing aanhoudt, neem
dan contact op met de Klantenservice.
F07
Schakel de droogautomaat UIT en trek de stekker uit het stopcontact. Zorg dat de
kamertemperatuur tussen de 5°C en 35°C ligt. Haal ongeveer de helft van het
wasgoed uit de droogautomaat. Wacht 1 uur. Steek de stekker weer in het
stopcontact en start het apparaat opnieuw. Als de storing aanhoudt, neem dan contact
op met de Klantenservice.
F10 – F24
Schakel de droogautomaat UIT en trek de stekker uit het stopcontact. Wacht 30
minuten. Steek de stekker weer in het stopcontact en start het apparaat opnieuw. Als
de storing aanhoudt, neem dan contact op met de Klantenservice.
Het Start-lampje knippert
tweemaal per seconde als
u er op drukt
Controleer of de deur correct gesloten en het onderste filter correct geplaatst is. Als
de storing aanhoudt, neem dan contact op met de Klantenservice.
Het lampje van het
onderste filter knippert,
het Start-lampje knippert
tweemaal per seconde als
u erop drukt
Controleer of het onderste filter correct geplaatst is. Als de storing aanhoudt, neem
dan contact op met de Klantenservice.
10

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool Pure 740 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool Pure 740 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 2,02 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Whirlpool Pure 740

Whirlpool Pure 740 Snelstart handleiding - Nederlands - 5 pagina's

Whirlpool Pure 740 Snelstart handleiding - Deutsch - 5 pagina's

Whirlpool Pure 740 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 12 pagina's

Whirlpool Pure 740 Snelstart handleiding - English - 5 pagina's

Whirlpool Pure 740 Gebruiksaanwijzing - English - 13 pagina's

Whirlpool Pure 740 Snelstart handleiding - Français - 5 pagina's

Whirlpool Pure 740 Gebruiksaanwijzing - Français - 11 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info