Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/8
Pagina verder
7
NL
Doe de was in de machine en sluit de deur.
Controleren of het controlelampje Verbindingsstatus ingeschakeld is.
De toets van de afstandsbediening indrukken. De knoppen en
toetsen op het bedieningspaneel zijn uitgeschakeld. De enige nog
actieve bedieningen zijn "Afstandsbediening" en "AAN/UIT".
De droger is nu in de modus Afstandsbediening en is klaar om te
worden bestuurd via de 6th Sense Live-app.
Als een programma op afstand wordt opgestart zal de droger
aan het einde van het programma automatisch uit de modus
Afstandsbediening gaan en worden uitgeschakeld.
Om handmatig uit de Afstandsbediening te gaan:
Met de machine in de afstandsbediening opnieuw de toets van de
afstandsbediening indrukken. Er is opnieuw plaatselijke controle
over het bedieningspaneel van de droger.
Toetsenvergrendeling
Hiermee vergrendelt u de toetsen op het bedieningspaneel
tegen ongewenste werking.
Voor het vergrendelen van de toetsen:
Moet de droger ingeschakeld zijn.
De Optie-toets ingedrukt houden totdat het display
aangeeft dat het programma is gewist. Knoppen en
toetsen zijn nu vergrendeld. Alleen de Aan/Uit-toets werkt
Als u de droger uit- en weer inschakelt blijft de toetsvergrendeling
geactiveerd totdat u het ontgrendelt.
Voor het ontgrendelen van de toetsen:
De Optie-toets ingedrukt houden totdat het display
aangeeft dat de toetsen zijn ontgrendeld.
INDICATOREN
Verbindingsstatus
Wanneer uw droger al op het internet aangesloten is (zie hoofdstuk
6th Sense Live Afstandsbediening / Instelprocedure in de handlei-
ding voor Gebruik en Onderhoud) geeft deze indicator een feedback
over de status van de internetverbinding via uw draadloze router.
Wanneer de droger wordt ingeschakeld knippert het controlelampje
voor de aansluitstatus: de droger zoekt naar een verbinding. Wan-
neer het gaat branden wil dat zeggen dat de droger goed is aange-
sloten op het internet. De sterkte van het draadloze signaal wordt
weergegeven door het controlelampje (wanneer alle elementen van
het controlelampje branden is er een hoge signaalsterkte).
Storing
Raadpleeg bij eventuele storingen de paragraaf
PROBLEEMOPLOSSING in de GIDS VOOR GEBRUIK EN VERZORGING.
Energiecontrole
Geeft feedback over het energieverbruik van de programma-instelling.
Hoe minder indicatoren er branden, des te economischer is uw
programma-instelling.
VERZORGING EN ONDERHOUD
De droger uitschakelen en loskoppelen voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden
verricht. Let op, het water in het waterreservoir kan nog warm zijn.
Na elke droogcyclus het waterreservoir legen
Het handvat vasthouden en het waterreservoir voorzichtig
uitnemen. Het volle waterreservoir met beide handen vasthouden.
Het waterreservoir legen en weer aanbrengen en druk het terug op
zijn plaats. Controleer of het correct is aangebracht.
Na elke droogcyclus het deurlter reinigen
Open de deur en verwijder de deurlter door het naar boven te
trekken.
Druk op de toets om de deur te openen. Verwijder het lint aan de
binnenkant. Het lter sluiten en opnieuw aanbrengen in de goede
richting, zodat het volledig in de lterkamer zit.
Reinig het onderste lter ongeveer na iedere vijfde cyclus
Open de bodemklep. Het handvat vasthouden en het bodemlter
uitnemen.
Het schuim uit het bodemlter verwijderen om het schoon te
maken. Het lterschuim en het lter met de hand of onder stromend
water schoonmaken. Het lterschuim niet in de wasmachine wassen.
Het lterschuim uitwringen. Niet in het bodemlter aanbrengen
wanneer het nog druipt.
Het lterschuim op de bodemlter vastzetten. De lterkamer van
de droger met een vochtige doek of zorgvuldig met een stofzuiger
reinigen. De bodemlter opnieuw insteken. Het handvat van de lter
naar beneden klappen en de bodemklep sluiten.
7

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 2,57 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care

Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding - Nederlands - 56 pagina's

Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care Snelstart handleiding - Deutsch - 8 pagina's

Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding - Deutsch - 56 pagina's

Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care Snelstart handleiding - Français - 8 pagina's

Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding - Français - 56 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info