Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/8
Pagina verder
3
NL
3. DE DROGER INSCHAKELEN
Druk op de toets Aan/Uit. Er wordt een animatie op het
bedieningspaneel weergegeven en er is een geluid.
Daarna is de droger bedrijfsklaar.
4. HET GEWENSTE PROGRAMMA INSTELLEN
Keuze van het programma:
Het toetssymbool op het bedieningspaneel indrukken. Op het
display verschijnt naam, standaard droogniveau en standaard duur
van het programma.
Verander het droogniveau, indien noodzakelijk
Voor het gewenste droogniveau de toets "Droogniveau"
indrukken:
strijkdroog
kastdroog
extra droog
Het symbool op het bedieningspaneel brandt.
Selecteer opties, indien nodig
De optietoets indrukken; de lijst van beschikbare opties
verschijnt op het display. De UP of DOWN toets indrukken om door
de lijst te navigeren. Druk op de OK toets om de gewenste optie te
selecteren; er verschijnt een markeringsteken op het display naast
de naam van de optie, en het optiesymbool gaat branden.
Een aantal opties/functies kunnen worden geselecteerd door
rechtstreeks op de toets te drukken:
Als een dergelijke optie niet voor het programma geselecteerd kan
worden knippert het kort en wordt het automatisch uitgeschakeld
wanneer de toets wordt ingedrukt en is er een geluid.
Raadpleeg de paragraaf OPTIES, FUNCTIES EN INDICATOREN voor
meer informatie.
Wanneer “Droogtijd” of “Lucht” programma is geselecteerd:
Voor het aanpassen van de droog- of luchttijd,
- de toets "Droogtijd" indrukken;
- de gewenste droog- of luchttijd aanpassen door de toets
"droogtijd" herhaaldelijk in te drukken, of anders de Up en Down-
toets in te drukken.
De geselecteerde duur bevestigen door de OK-toets in te drukken.
5. PROGRAMMA STARTEN
"Start/Pauze" indrukken en ingedrukt houden, totdat de toets
ononderbroken brandt. Na een korte wasdetectie fase gaat
het droogproces van start.
De resterende programmaduur en de huidige
programmafase wordt aangegeven.
In de loop van het programma kan de duur opnieuw worden
berekend en aangepast. Tijdens zulke fasen wordt de detectiefase
aangegeven en op het bedieningspaneel wordt een animatie
getoond.
6. DE INSTELLINGEN VAN EEN PROGRAMMA IN UITVOERING
WIJZIGEN, INDIEN NODIG
U kunt een aantal instellingen nog steeds wijzigen na het starten
van een programma:
Droogtijd aanpassen (alleen als programma Droogtijd of Luchten is
geselecteerd).
"Klaar in" aanpassen of wissen als er een vertraging is geselecteerd
en gestart.
Een optie toevoegen of wissen, mits de voortgang van het
programma dit nog steeds toelaat.
De betreende toets indrukken. De geselecteerde instelling
knippert een aantal seconden.
Terwijl het knippert kan de instelling worden aangepast door op
UP of DOWN te drukken. Als de waarde of instelling niet meer
knippert nogmaals de toets indrukken.
OK-toets indrukken om de wijziging te bevestigen. Als u het niet
bevestigt zal de aanpassing automatisch worden bevestigd — de
gewijzigde instelling zal na een tijdje stoppen met knipperen.
Het programma gaat automatisch verder.
Om de instellingen van een programma in uitvoering of vertraging
te wijzigen kunt u ook:
"Start/Pauze" indrukken om het programma in uitvoering te
onderbreken
Uw Instellingen wijzigen
Druk opnieuw op "Start/Pauze" om het programma te vervolgen.
7. EEN PROGRAMMA IN UITVOERING RESETTEN, INDIEN
NODIG
De "Aan/Uit" toets ingedrukt houden totdat het display
geeft aan dat het programma is gewist.
Onmiddellijk de deur openen en de was er uit halen, zodat
eventuele hitte in het wasgoed kan ontsnappen.
8. DE DROGER UITSCHAKELEN NADAT HET PROGRAMMA IS
BEËINDIGD
Het display geeft aan dat de cyclus is beëindigd. "Aan/Uit"
indrukken om de droger uit te schakelen. De deur openen
en het wasgoed er uit halen.
Binnen ongeveer een kwartier nadat het programma is beëindigd
wordt de droger volledig uitgeschakeld, om energie te besparen.
Als de droger niet direct na aoop van het programma wordt
uitgeschakeld zal de droger het wasgoed ongeveer 10 minuten
draaien, om kreuken te voorkomen.
Anders wordt op het display het einde van het programma
en de anti-kreuk fase aangegeven. Deze fase kan worden
beëindigd door de droger uit te schakelen, zoals hierboven staat
aangegeven, of door het openen van de drogerdeur.
9. WATERRESERVOIR LEGEN / REINIG DEURFILTER / REINIG
ONDERSTE FILTER
Raadpleeg het hoofdstuk VERZORGING EN ONDERHOUD.
3

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 2,57 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care

Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding - Nederlands - 56 pagina's

Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care Snelstart handleiding - Deutsch - 8 pagina's

Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding - Deutsch - 56 pagina's

Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care Snelstart handleiding - Français - 8 pagina's

Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding - Français - 56 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info