Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/8
Pagina verder
8
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
AVERTISSEMENT
Éteignez et débranchez la
sécheuse avant d'eectuer une
quelconque opération de
nettoyage et d'entretien. Atten
-
tion, l'eau dans le réservoir
d'eau peut être encore chaude.
FR
400010822513
001
n
Videz le réservoir d'eau après chaque cycle de lavage
Tenez la poignée et tirez précautionneusement le réservoir d'eau.
Maintenez le réservoir d'eau plein des deux mains. Videz l'eau et
insérez le récipient en le remettant en place. Assurez-vous qu'il soit
correctement inséré.
Nettoyez le ltre de porte après chaque cycle de lavage
Ouvrez la porte et enlevez le ltre de porte en le tirant vers le haut.
Appuyez sur le bouton pour ouvrir le ltre de porte. Enlevez les
peluches à l'intérieur. Fermez le ltre et réinsérez-le dans la bonne
direction, de sorte qu'il soit totalement intégré dans la chambre du
ltre.
Nettoyez le ltre inférieur après cinq cycles de séchage
Ouvrez le volet inférieur. Tenez la poignée et tirez le ltre inférieur.
Enlevez la mousse du ltre inférieur, pour le nettoyer. Nettoyez la
mousse du ltre et le ltre à la main ou sous l'eau courante. Ne lavez
pas la mousse du ltre dans la machine à laver. Essorez la mousse du
ltre. Ne l'insérez pas dans le ltre inférieur trop humide.
Fixez la mousse de ltre sur le ltre inférieur. Nettoyez la chambre
du ltre de la sécheuse avec un chion humide ou minutieusement
avec un aspirateur. Réinsérez le ltre inférieur. Refermez la poignée
de ltre et fermez le volet inférieur.
ENTRETIEN, NETTOYAGE
ET RÉSOLUTION DES PROBLÈMES
Pour l'entretien et le nettoyage et pour le dépannage, voir les
Consignes d'Utilisation.
Vous pouvez obtenir les Consignes d'utilisation
de la façon suivante :
Service Après-vente ; en utilisant le numéro de
téléphone dans le livret de garantie
Télécharger à partir du Site web Whirlpool
http://docs.whirlpool.eu
CONTACTEZ LE SERVICE APRÈSVENTE
Donnez les deux numéros gurant sur l'autocollant de service à
l'intérieur de la porte lorsque vous contactez l'équipe du service
après-vente.
http://www.whirlpool.eu
Le numéro de téléphone se trouve dans le livret de garantie.
Whirlpool® est une marque de commerce déposée de Whirlpool, États-Unis
8

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool HDLX 80414 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool HDLX 80414 in de taal/talen: Français als bijlage per email.

De handleiding is 3,8 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Whirlpool HDLX 80414

Whirlpool HDLX 80414 Snelstart handleiding - Nederlands - 8 pagina's

Whirlpool HDLX 80414 Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding - Nederlands - 40 pagina's

Whirlpool HDLX 80414 Snelstart handleiding - Deutsch - 8 pagina's

Whirlpool HDLX 80414 Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding - Deutsch - 40 pagina's

Whirlpool HDLX 80414 Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding - Français - 40 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info