Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/8
Pagina verder
7
NL
OPTIES, FUNCTIES EN INDICATOREN
Raadpleeg de programmatabel om te controleren welke opties er
beschikbaar zijn voor het geselecteerde programma.
OPTIES
Snel
Maakt sneller drogen mogelijk.
Beschermen
Maakt een zachtere behandeling van de was mogelijk door
de droogtemperatuur te verlagen.
Reverse+
Zorgt voor minder kreuken door de draairichting van de
trommel tijdens het programma meer keer om te keren.
Antikreuk
Helpt kreuken te voorkomen als de was niet snel na aoop
van het programma uit de machine kan worden gehaald.
Een paar minuten na het einde van het programma begint
de droger regelmatig te draaien. Dit draaien duurt tot
ongeveer 12 uur na het einde van het programma. U kunt
het op elk gewenst moment stoppen door de droger uit te
schakelen op Uit/0.
Droogniveau
Voor een lichte variatie van het droogteniveau na aoop
van het programma, door de programmaduur te verlengen
of te verkorten.
iets droger
standaard droogte
iets vochtiger
OPTIES SNEL EN DELICAAT KUNNEN NIET SAMEN GEBRUIKT
WORDEN
FUNCTIES
Start selectie
Het begin van uw programma wordt verplaatst naar een
later tijdstip.
Kies een vertraging tot maximaal 12 uur.
Selecteer programma en opties.
Druk herhaaldelijk op de Start selectie toets tot de
gewenste vertraging verschijnt op de display.
Druk op Start / Pauze - de display toont het aftellen van
de vertraging tot aan de start van het programma. Het
symbool van de vertraging knippert op de display en de
Start / Pauzetoets- gaat branden. Er kan een geluid optreden
door activering van de pomp.
Na het verstrijken van de vertragingstijd wordt de droger
automatisch gestart. De display geeft dan de resterende
duur van het programma aan.
Om de 'Start selectie ' te wissen
Draai de keuzeknop van de programma's op Uit/O of op
en ander programma.
Vergrendelings
Hiermee vergrendelt u de toetsen en de knop op het
bedieningspaneel tegen ongewenste werking.
Voor het vergrendelen van de knoppen:
Er moet een programma geselecteerd zijn.
Hou de Toetsenvergrendeling ingedrukt tot het symbool
met de sleutel brandt op de display. Knop en toetsen zijn nu
vergrendeld.
Wanneer de toetsen vergrendeld zijn is de enige functie die
mogelijk is het uitschakelen van de droger door de
keuzetoets van de programma's op Uit/O te zetten.
Als u de droger weer inschakelt door een programma te
selecteren, blijft de toetsvergrendeling geactiveerd totdat u
het ontgrendelt.
Om de toetsen en de knop te ontgrendelen:
Hou de Toetsenvergrendeling ingedrukt tot het symbool
met de sleutel van de display verdwijnt.
INDICATOREN
Lampjes melding fouten:
Watercontainer
(=> watercontainer leegmaken)
Condensor lter
(=> onderste lter reinigen).
Pluizenlter
(=> deurlter reinigen)
Raadpleeg bij eventuele storingen de paragraaf
"PROBLEEMOPLOSSING" in de GIDS VOOR GEBRUIK EN
VERZORGING.
Indicator sequentie programma
Toont de lopende programmafase (detecteren/ droogfase /
einde).
Antikreuk
Geeft aan dat de droger na aoop van het programma af en
toe draait om te voorkomen dat het wasgoed gaat kreuken
(zie DAGELIJKS GEBRUIK / 7, en OPTIES, FUNCTIES EN
LAMPES / Antikreuk).
7

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool HDLX 80414 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool HDLX 80414 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 3,81 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Whirlpool HDLX 80414

Whirlpool HDLX 80414 Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding - Nederlands - 40 pagina's

Whirlpool HDLX 80414 Snelstart handleiding - Deutsch - 8 pagina's

Whirlpool HDLX 80414 Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding - Deutsch - 40 pagina's

Whirlpool HDLX 80414 Snelstart handleiding - Français - 8 pagina's

Whirlpool HDLX 80414 Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding - Français - 40 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info