Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/13
Pagina verder
11
DOOR REVERSIBILITY
For your convenience:
In case you want to stack the dryer on a washing machine, you can
reverse the door opening direction, to bring the door handle in a
lower position.
A. Unplug the dryer.
B. Open the door.
C. Using a pliers, turn the contact pin (B) in the upper part of the door by
90° and pull it out.
D. Removing the door lock:
Unscrew the 2 screws above and below the door lock system.
E. Press the small knob above the door lock system with a small
screwdriver, move the door lock a little bit upwards and pull the door
lock towards you with your finger.
F. Reverse the door:
Remove the two screws of the door fixation.
Fasten the door again on the desired side with the 2 screws.
Take care to screw in horizontal position to avoid pinching off the door
seal.
G. Repositioning of the door lock:
Insert the door lock on the opposite side of the door fixation. Press it
completely inside the hole and move it a little down, until the small
knob of the door lock system is latching.
H. Fix the two screws above and below the door lock system.
I. Replace now the contact pin in the inside of the door on the top side,
by inserting it and turning it again for 90°.
NOTE:
Please use a screw driver of the type “Torx T20”.
A
B
C
D
E
11

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • We hebben een Whirlpool green 740 droger, probleem is dat hij wel draait maar niet warm wordt. Is het mogelijk om de thermostaat te resetten, kan die in beveiliging gegaan zijn? Gesteld op 21-3-2016 om 14:34

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool Green 740 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool Green 740 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 2,88 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info