Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/8
Pagina verder
8
VIDEZ LE RÉSERVOIR D'EAU APRÈS CHAQUE CYCLE DE SÉCHAGE
Tenez la poignée et tirez précautionneusement le réservoir d'eau.
Maintenez le réservoir d'eau plein des deux mains.
Videz l'eau et insérez le récipient en le remettant en place. Assurez-
vous qu'il soit correctement inséré.
LAVEZ LE FILTRE DE PORTE APRÈS CHAQUE CYCLE DE SÉCHAGE
Ouvrez la porte et enlevez le ltre de porte en le tirant vers le haut.
Appuyez sur le bouton pour ouvrir le ltre de porte. Enlevez les
peluches à l'intérieur. Fermez le ltre et réinsérez-le dans la bonne
direction, de sorte qu'il soit totalement intégré dans la chambre du
ltre.
LAVEZ LE FILTRE INRIEUR ENV. TOUS LES DEUX MOIS
Ouvrez le volet inférieur. Faites pivoter les barres de verrouillage de
droite et gauche sur le ltre inférieur vers le bas en position
horizontale. Tenez le ltre inférieur sur la poignée et tirez-le.
Lavez le ltre inférieur à l'eau courante; éliminez la poussière et les
peluches.
Nettoyez la chambre du ltre du sèche-linge avec un chion
humide ou minutieusement avec un aspirateur. Réinsérez le ltre
inférieur. Faites pivoter les barres de verrouillage vers le haut en
position verticale. Fermez le volet inférieur.
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Éteignez et débranchez la
sécheuse avant d'eectuer une
quelconque opération de
nettoyage et d'entretien.
Attention, l'eau dans le réservoir
d'eau peut être encore chaude.
AVERTISSEMENT
FICHE TECHNIQUE
WWW
La che technique, incluant les taux decacité énergétique
de l'appareil, peuvent être téléchargées sur le site Web de Whirlpool
docs.whirlpool.eu
COMMENT OBTENIR LE CONSIGNES D'UTILISATION ET
ENTRETIEN
>
Téléchargez le Consignes d'utilisation et
entretien à partir de notre site Web docs.whirlpool.eu
(vous pouvez utiliser le code QR), en précisant le code
commercial de l'appareil.
> Une autre façon est de contacter notre Service
Après-vente
400011046836
CONTACTER LE SERVICE APRÈSVENTE
Vous pouvez trouver les informations
pour nous contacter dans le livret de
garantie. Lorsque vous contactez notre
Service Après-vente, veuillez indiquer les
codes disponibles sur la plaque
signalétique de l'appareil.
xxxxxxxxxxxx
Imprimé en Italie
8

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool DDLX 90111 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool DDLX 90111 in de taal/talen: Français als bijlage per email.

De handleiding is 2,94 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Whirlpool DDLX 90111

Whirlpool DDLX 90111 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 8 pagina's

Whirlpool DDLX 90111 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 8 pagina's

Whirlpool DDLX 90111 Gebruiksaanwijzing - English - 8 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info