Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/8
Pagina verder
6
PROGRAMMES
Assurez-vous que votre linge peut être traité dans un sèche-linge.
Consultez les TRUCS ET ASTUCES / étiquettes de soin.
COTON ECO
Pour sécher le linge en coton normalement humide.
Programme coton standard, idéal pour sécher le linge en coton
normalement humide. Le programme le plus ecace en termes de
consommation d'énergie pour sécher le linge en coton.
Les valeurs sur l'Étiquette énergétique sont basées sur ce
programme.
COTON
Pour sécher le linge en coton.
SYNTHÉTIQUE
Pour sécher le linge en bres synthétiques.
MIX
Pour sécher une lessive constituée de coton, de lin, de bres
synthétiques, et leurs mélanges.
EXPERT LAINE
Pour terminer le processus de séchage des textiles en laine. Les
lainages deviennent moelleux et doux.
XXL
Pour sécher de gros articules, comme les sacs de couchage, les
couvertures, etc.
TEMPS SÉCHAGE
Programme de séchage à durée limitée. Sélectionnez la durée du
programme (15, 30, 60 ou 90 minutes).
Pour tous les tissus adaptés au séchage à la sécheuse. Aussi
approprié pour ajouter un court cycle de séchage de 15 minutes à la
n du programme.
6

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool DDLX 90111 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool DDLX 90111 in de taal/talen: Français als bijlage per email.

De handleiding is 2,94 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Whirlpool DDLX 90111

Whirlpool DDLX 90111 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 8 pagina's

Whirlpool DDLX 90111 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 8 pagina's

Whirlpool DDLX 90111 Gebruiksaanwijzing - English - 8 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info