Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/8
Pagina verder
FR
Anti-
froissage
Douceur +
Niveau de
séchage
Rapide Délicat
Mix
Prêt à porter
Coton
Prêt à ranger
Prêt à repasser
Coton
Prêt à porter
Synthétique
Prêt à ranger
Prêt à repasser
Expert
Laine
XXL
30’
15’
60’
0
Temps séchage
6ème sens Séchage Fin de cycle
Filtre de porte Vider réservoir
Filtre de socle Antifroissage
90’
Départ
différé
h.
9Kg B
1. Fonction Départ diéré
2. Option Rapide
3. Option Délicat
4. Verrouillage
5. Option Douceur +
6. Option Antifroissage
7. Option Niveau de séchage
8. lecteur de programme
9. Touche Départ / Pause
10. Voyants de panne
11. Voyant de séquence du
programme
PANNEAU DE COMMANDE
1. Plan de travail
2. Panneau de commande
3. Réservoir d'eau
4. Porte
5. Poignée de porte
6. Filtre de porte (derrière la porte)
7. Condenseur (=ltre inférieur;
derrière le rabat)
8. Supports réglables (4)
DESCRIPTION DU PRODUIT
APPAREIL
1.
2. 7.3. 4. 5. 6.
3.
5. 4.
2.
1.
6.
7.
8.
9.8.
11.
10.
MERCI D'AVOIR ACHETÉ UN PRODUIT WHIRLPOOL
Afin de recevoir un service et un support complet, merci
d'enregistrer votre appareil sur
www. whirlpool. eu / register
WWW
Vous pouvez télécharger les Consignes de
sécurité et le Consignes d'utilisation et entretien
en visitant notre site Web docs . whirlpool . eu et
en suivant les consignes au dos de ce livret.
Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement les Consignes de sécurité.
GUIDE D'UTILISATION
QUOTIDIENNE
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool DDLX 90111 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool DDLX 90111 in de taal/talen: Français als bijlage per email.

De handleiding is 2,94 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Whirlpool DDLX 90111

Whirlpool DDLX 90111 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 8 pagina's

Whirlpool DDLX 90111 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 8 pagina's

Whirlpool DDLX 90111 Gebruiksaanwijzing - English - 8 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info