Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/5
Pagina verder
1
Machine operation
Additional information (including troubleshooting and service) can be found in the individual sections of the
Instructions For Use.
Sort laundry by:
Material thickness:
whenever the load is greater than the dryer can handle,
separate laundry according to weight (e.g. dry towels and thin underwear separately).
Type of material:
cotton (linen); synthetic textiles (easy care).
Dryness level:
cupboard dry, iron dry etc.
Do not tumble dry:
woollens, silk, nylon stockings, delicate embroidery, fabrics with
metallic decorations, bulky items such as sleeping bags or pillows.
Check that all fastenings are closed and that pockets are empty. Ensure that there are
no cigarette lighters in the wash. Turn laundry inside out.
Place laundry loosely in the drum to achieve even drying throughout. Then close the
door.
Select the required drying programme by turning the programme selector knob (for
information, refer to programme table).
Select the required option by pressing the corresponding button.
The indicator lamp above the relevant button lights up to confirm your selection.
A fast blinking LED indicates that an invalid selection has been made (incompatible
option). Press the button again to cancel the option.
Start the drying programme by pressing the
“Start (Pause)”
button.
The relevant indicator lamp lights up.
Changing programme selection:
if the selected programme is changed during
drying, the dryer stops. The
“Start (Pause)”
indicator lamp flashes.
To run the new programme, press the
“Start (Pause)”
button again.
Interrupting programme:
to interrupt a drying cycle, press the
“Start (Pause)”
button and open the door. Wait at least 5 minutes, to allow the laundry to cool down,
before unloading the dryer. For your safety, the drying cycle stops automatically if you
open the door. To restart the cycle after opening the door, press the
“Start (Pause)”
button again.
Warning:
never stop a tumble dryer before the end of the drying cycle, unless all
items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.
The final part of a drying cycle occurs without heat (cool-down cycle) to ensure that
the items reach a lower temperature to avoid wrinkling.
End:
take the laundry out of the dryer. The drying process is complete and the anti-
crease phase has been reached (active).
Set the programme selector knob to “Off” (“
O
”).
Set the programme selector knob to “Off” (“
O
”).
Cleaning the lint filter:
open door, pull lint filter up and out of machine and open it. Brush lint using a soft brush or your
fingertips. Close lint filter and push firmly back into place (more detailed informations are given in the Instructions For Use).
Emptying the water container:
pull container out by the handle and empty. Replace the container when empty by pushing it
completely back into place.
Please note:
only use additives/plastic items specified as dryer safe and rinse items that have been treated with stain remover
thoroughly in plenty of water before drying. Never dry rubber objects or objects stained with vegetable oils in the dryer.
The Manufacturer is not liable for any damage to laundry resulting from inadequate or incorrect fabric care instructions which
have been provided with the garment or article.
Sort laundry according to
care symbols
Do not tumble dry
Suitable for tumble drying -
Suitable for tumble drying
at low temperatures
Prepare laundry
Load dryer
Select programme
Select options
(if available)
Start dryer
Programme end -
unload dryer
Switch dryer off
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool AZB 6070 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool AZB 6070 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 1,29 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info