Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/5
Pagina verder
3
HOW TO PROCEED IF…
...you want to check the dryer yourself first: (If your machine is not functioning correctly, please check the
following points before calling the customer service – also refer to relevant chapter in the Instructions for use)
Drying takes too long /
Laundry is not dry
enough
Has the correct drying programme been selected?
Has the cycle been interrupted (door opening, full water container)?
Was the inserted laundry too wet (washing machine spin speed less
than 1000 rpm)?
Is the lint filter dirty (filter indicator light on)?
Is the heat exchanger dirty (for more information, refer to the
Instructions for use)?
Is the room temperature too high?
Is the “End” and “Anticrease” indicator lamp lighting up?
The drying cycle is complete and the laundry can be taken out.
If the drying result does not meet your expectation, select a more dry
programme or use the dryness adjustment option (if available) to
optimize the drying result.
Is thin and thick load mixed? Are different types of materials mixed?
Sort the laundry after thickness and material and dry again.
The dryer does not
operate (after a power
failure, always press
the “Start (Pause)”
button)
Is the plug properly inserted into the mains electricity socket?
Is there a power failure?
Has the fuse blown?
Is the door properly closed?
Has a drying programme been selected?
Has the “Start (Pause)” button been pressed shortly after a
programme is selected? (If not, the dryer will switch off.)
Has the start delay option been selected?
Is the dryer overloaded? Please remove a part of the load.
Filter, water container
indicator lamp on
Is the lint filter clean?
Is the water container empty?
Has the water container been inserted correctly?
Is the heat exchanger clean and inserted correctly?
Water droplets
underneath the dryer
Has the heat exchanger been inserted correctly?
Have all lint on the heat exchanger seal and the door seal been
wiped away?
Has the water container been inserted correctly?
If the direct drain connection is used, is it tight?
Is the dryer leveled?
...you want to care of and clean your dryer:
Clean the filter at the
end of every cycle
Brush lint using a soft brush or your fingertips.
Close the filter.
Push the filter back into place.
Empty the water
container at the end of
every drying cycle
Pull the handle to remove the water container.
Empty the water container.
Replace the water container when empty by pushing it completely
back into place.
Clean the heat
exchanger at least
once a month
Clean the heat exchanger under running water.
Remove all fluffs from the seals.
Clean the heat exchanger housing (for further information see
chapter “Cleaning the heat exchanger” in the Instructions for use).
3

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool AWB 721 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool AWB 721 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,96 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Whirlpool AWB 721

Whirlpool AWB 721 Snelstart handleiding - Nederlands - 5 pagina's

Whirlpool AWB 721 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 11 pagina's

Whirlpool AWB 721 Snelstart handleiding - Deutsch - 5 pagina's

Whirlpool AWB 721 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 12 pagina's

Whirlpool AWB 721 Gebruiksaanwijzing - English - 13 pagina's

Whirlpool AWB 721 Snelstart handleiding - Français - 5 pagina's

Whirlpool AWB 721 Gebruiksaanwijzing - Français - 11 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info