Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/25
Pagina verder
80
GEBRUIKSAANWIJZING
ENKELVOUDIG GESPLITSTE
AIRCONDITIONER MET
GAS R410A / R410A INVERTER
VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET GEBRUIK
SPECIFICATIES EN TECHNISCHE GEGEVENS
(AFHANKELIJK VAN HET MODEL)
GEBRUIKSAANWIJZING
BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN VAN DE
AIRCONDITIONER
HET GEBRUIK VAN DE AFSTANDSBEDIENING
REINIGING EN ONDERHOUD
PROBLEMEN / OPLOSSINGEN
INSTALLATIESERVICE - VOORZORGSMAATREGELEN
VOOR DE INSTALLATIE
EISEN MET BETREKKING TOT DE ELEKTRISCHE
VEILIGHEID
TEKENINGEN INSTALLATIEMATEN
INSTALLATIE VAN DE BINNENUNIT
CONTROLES EN TEST NA INSTALLATIE
ELEKTRISCHE VERWARMINGSRIEM
Dank u voor uw keuze van deze Whirlpool airconditioner. Voor de beste resultaten wordt u verzocht deze
handleiding goed te bewaren, om hem later nog eens te kunnen raadplegen.
Dit apparaat is gemerkt volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake Afval van elektrische en
elektronische apparatuur (AEEA).
Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt aangeboden, helpt u mogelijk
negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen, die veroorzaakt zouden
kunnen worden bij een verkeerde afvalverwerking van het product.
Het symbool op het product, of op de begeleidende documentatie bij het product, geeft aan dat dit
apparaat niet behandeld mag worden als huishoudelijk afval. In plaats daarvan dient het overhandigd te
worden bij een speciaal verzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.
Afdanking moet uitgevoerd worden in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor het
aanbieden van afval.
Voor gedetailleerdere informatie over behandeling, terugwinning en recycling van dit product neemt u
contact op met de betreffende instantie in uw woonplaats, uw vuilophaaldienst of de winkel waar u het
product heeft gekocht.
32602005NL.fm Page 80 Thursday, December 14, 2006 11:24 AM
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool AMC 990 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool AMC 990 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 4,28 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info