520031

Advertentie

18
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/61
Pagina verder
14
JUSTIERFÜßE
TRANSPORT
KLAPPBARE LAUFBÄNDER
Ihr Vision Fitness Laufband ist mit vier Transportrollen ausgestattet, die in dem
unteren Rahmen integriert sind. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Transportrollen-
sperren lösen, bevor Sie das Laufband bewegen. Um das Laufband zu transpor-
tieren, müssen Sie es erst zusammenklappen. Umgreifen Sie dann die Armstangen
und rollen Sie das Laufband vorsichtig (siehe Abbildung).
Das Laufband sollte für einen optimalen Gebrauch eben sein. Nachdem Sie das
Laufband an Ihrer gewünschten Stelle aufgestellt haben, erhöhen oder senken Sie
die Justierfüße, die sich unten am Rahmen befinden. Sichern Sie die Justierfüße,
indem Sie die Muttern gegen den Rahmen festziehen, sobald Ihr Laufband eben ist.
Mit Hilfe einer Wasserwaage können Sie feststellen, ob Ihr Laufband wirklich eben
ist.
18

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Vision Fitness T9250 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Vision Fitness T9250 in de taal/talen: Duits als bijlage per email.

De handleiding is 7,32 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info