Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/61
Pagina verder
5
ALLE MODELLE
AUFBAU
AUFSTELLUNG DES LAUFBANDS
STELLEN SIE SICH NICHT AUF DIE LAUFFLÄCHE
Wir empfehlen Ihnen, dass Sie Ihr Laufband von einem autorisierten Vision Fitness
Vertreter liefern und aufbauen lassen. Falls Sie sich dazu entschlossen haben, das
Laufband selbst aufzubauen, müssen Sie den Schritten der Aufbauanleitung genau
folgen, um Personenschaden zu vermeiden. Sollten Sie Fragen zu den mitgeliefer-
ten Teilen Ihres Gerätes haben, kontaktieren Sie Ihren nächsten Vision Fitness
Händler.
Hinter dem Laufband muss sich ein Freiraum von 2 Metern, auf beiden Seiten ein
Freiraum von jeweils 1 Meter und davor ein Freiraum von 30 cm befinden. Stellen
Sie das Laufband nicht vor Abzüge oder Lüftungen. Stellen Sie das Laufband nicht
in einer Garage, einem überdachten Innenhof, in der Nähe von Wasser oder im
Freien auf.
Stellen Sie sich, während Sie das Laufband programmieren und andere Vorberei-
tungen treffen, nicht auf die Lauffläche, sondern nutzen Sie die seitlichen
Trittflächen. Treten Sie erst auf das Laufband, wenn dieses läuft. Starten Sie das
Laufband niemals mit einer hohen Geschwindigkeit und versuchen Sie niemals,
anschließend auf das Laufband aufzuspringen!
Stellen Sie Ihr Fitnessgerät in einem einladenden Raum auf. Das Trainingsgerät
beansprucht wenig Platz und passt bequem in Ihr Wohn- oder Schlafzimmer. Viele
Fitnessgeräte-Besitzer trainieren vor dem Fernseher oder bei einer schönen
Aussicht. Stellen Sie Ihr Trainingsgerät möglichst nicht in den Keller. Stellen Sie es
in einem gemütlichen Raum auf, damit das Training zu einem angenehmen Teil
Ihres Alltags wird.
9

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Vision Fitness T9250 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Vision Fitness T9250 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 7,32 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info