Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
A készül
ék megfel
el
a 2004/108/EK, 200//EK, 2006/95/EK irányel
veknek és az
(EK) 1275/2008 rendeletnek.
Dit apparaat voldoet aan de Europese richtlijnen 2004/108/EG, 200
//EG,
2006/95/EG en aan de verordening (EG) nr. 1275/2008.
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Mod. 624.12 - Szakáll- és orrszĘrvágó készlet.
A jelen használati utasítást figyelmesen olvassa el, és gondosan Ęrizze meg: a
készülék biztonságával és helyes használatával kapcsolatos fontos
inforciókat tartalmaz.
VIGYÁZAT!
x Ne nyomja be erĘsen a készüléket az orrba vagy a fülbe. Csak a fej
(1) fém csúcsát kell finoman az orr és a fül üregeibe illeszteni.
x Ne használja a készüléket, ha az nem megfelelĘen mĦködik, ha
sérültek a fej
ek (1), (7) vagy a kések (3), mivel ez a bĘr, az orr vagy
a fül sérülését okozhatja. Ne próbálkozzon a készülék
megjavításával, inbb forduljon erre feljogosított képzett
szakemberhez.
x A készülék úgy van kia
lakítva, hogy csak az orr és a fülek szĘrzetének, a
szakállnak és az oldalszakállak szĘrzetének vágására alkalmas. Bármilyen
s alkalmazása nem megfelelĘnek, és eltal veszélyesnek minĘsül. A
rendeltetésnek nem
megfelelĘ vagy helytelen használatból eredĘ rokért a
gyártó semmilyen felelĘsséget sem vállal.
x A gyermekeket figyelmeztetni kell az elektromos készülék üzemeltetésének
veszélyeire, és meg kell magyarázni nekik
a fontos biztonsági elĘírásokat. Ne
tartsa az elektromos készüléket gyermekek számára hozzáférhetĘ helyen.
x A készülék csomagolásához felhasznált anyagokat (mĦanyag zacskók,
papírdobozok, stb.) ne hagyj
uk kisgyermek ek közelében, mivel azok
balesetveszélyesek lehetnek rájukzve!
RÉSZEGYSÉGEK
1. Orr- és fülszĘrvágó fej 7. Szakáll- és oldalszakállvágó fej
2. Vágókés fedele 8. Segédfény
3. Késkészletek 9. KenĘolaj
4. Akkumulátor fedele 10. SzĘrtartó
5. Kapcsoló 11. VezetĘ fésĦk
6. Kefe 12. LevegĘkimenet szĦrĘje
AZ AKKUMULÁTOR BEHELYEZÉSE/CSERÉJE
Az óramuta
rásával ellentétes irányban elforgatva távolítsa el a z
akkumulátor fedelét (4). Vegye ki agi akkumulátort (ha volt). Tegye be az új
AA típusú akkumulátort a készülékbe. Tegye vissza az akkumulátor rekesz
fedelét (4) és fordítsa el az óramut
arásával egyezĘ irányban.
A környezetvédelmi elĘírásoknak megfelelĘen kérjük mindig tartsa szem
elĘtt, hogy az elhasznált akkumulátort tilos a közönséges háztartási
hulladék közé helyezni, hanem a speciálisan erre a célra kijelölt begyĦjtĘ
helyen kell leadni azokat.
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Kapcsolja be a készüléket a kapcsolóval (5).
A csereszabatos vágókések kicserélése
A csereszabatos vágókések kicseréléséhez a fejet az óramuta rásáva
l
ellentétes irányban elfordítva távolíthatja el a késeket, míg az óramuta
rásával egyezĘ irányban történĘ elforgatásával rögzítheti Ęket a helyükön.
Az orr és fül szĘrzet vágó fej használata
A fej (1) fém csúcsát óvatosan és finoman az orrba vagy a
fülbe illesztve
vágható le a szükgtelen szĘrzet.
A szakáll- és oldalszakállvágó fej használata
Ez a fej (7) a szakáll és az oldalszakáll vágásra és igazítására van kialakítva.
Csak a vezetĘfésĦkkel (11) együtt szabad használni. lassza ki a v
ágási
hossznak megfelelĘ vez etĘfésĦt, és a C ábrának megfelelĘen illessze rá a fejre.
Tartsa úgy a készüléket, hogy a fésĦk legömbölyített része érintkezzen az
arccal, és kezdje meg a vágást.
VezetĘfés
Ħk
A készülékhez lesllított két vezetĘfésĦ az alábbi vágási hosszakat teszi
lehetĘvé:
x hosszú fésĦ 10 és 16 mm közötti vágáshosszhoz
x rövid fésĦ 2 és 8 mm közötti vágáshosszhoz
SzĘrelszívó és -gyĦjtĘ rendszer (csak az orrszĘr- és fülszĘrvágó fejhez)
A szĘrnyíró mĦködés k
özben mindig aktív elszívó rendszerrel van ellátva. A
levágott szĘk automatikusan gyĦlnek a tartályban (10).
Használat után mindig ürítse ki, és helyezze vissza a szĘrtartályt.
EllenĘrizze, hogy ha sználat közben a
levegĘkimenet szĦrĘje (12) ne legyen
elfedve vagy eltömĘdve.
Segédfény
A készülék segédfénnyel van ellátva (8), ami lehetĘvé teszi a beavatkos
területének jobb megvilágítását.
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
Fontos tudnivalók
A kések tisztítása elĘtt mindig gyĘzĘdjön meg arról, hogy ki van-e
kapcsolva a készülék.
Tilos a készüléket teljesen vízbe mártani (A ábra). A vízzel tisztítható
alkatrészek közé csak a késkészletek és a fej tartozik.
A levágott szĘrt a készülékbĘl a következĘk szerint lehet eltávolítani: az
óramuta rásával ellenkezĘ irányban elforgatva vegye le a fejet (1), majd
távolítsa el a késkészletet (3). A mellék
elt k efével (6) tisztítsa meg a két
alkatrészt, vagy mossa lezzel Ęket (B. ábra). A fejnek és a késkészletnek
teljesen meg kell száradnia a visszaszerelésük elĘtt. A szárításukhoz puha
rongy használható. A szakáll és oldalszakáll vágó fej tisztításához a mellékelt
kisméretĦ kefét kell használni.
A készüléktest tisz
títását puha ronggyal lehet végezni. Tilos erre a célra súroló-
és oldószereket alkalmazni.
MEGSEMMISÍTÉS (HULLADÉKKEZELÉS)
x A készülék hulladékba helyezését az összes hulladékkezelésre és
környezetvédelemre vonatkozó elĘírás figyelembe vételével kell
végezni.
x Az akkumulátorokat egy erre specialilódott begyĦjtĘ helyen kell leadni.
KÄYTTÖOHJEET
Mod. 624.12 - Parta- ja nenäkarvatrimmeri
Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä ne.
TÄRKEÄÄ
x Älä paina laitetta voimakkaasti nenään tai korviin.
Ainoastaan trimmerin kärki (1) voidaan asettaa varovasti
sieraimiin ja korviin.
x Älä käytä laitetta jos se ei toimi oikein, tai jos leikkauspäät
(1 ja 7) tai terät (3) ovat vaurioituneet. Tämä voi aiheuttaa
ihovaurioita. Älä myöskään yritä korjata laitetta itse.
x Tämä laite on suunniteltu nenä- ja korvakarvojen, sekä parran ja
pulisonkien leikkaamiseen. Laitteen käyttö muuhun tarkoitukseen
voi olla vaarallista. Laitteen valmistaja ei ole vastuussa
vääränlaisesta käytöstä johtuvista vaurioista tai vammoista.
x Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti, sensorisesti tai henkisesti
vajavaisten tai kokemattomien henkilöiden (ml. lapset) käyttöön
ilma heistä vastuussa olevan henkilön valvontaa.
x Ohjeista lapsia sähkölaitteiden käytössä. Älä jätä sähkölaitteita
lasten ulottuville.
x Lapsia tulee valvoa, etteivät he leiki laitteella.
x Pakkausmateriaali tulee pitää poissa lasten ulottuvilta.
LAITTEEN OSAT
1 Leikkauspää 7 Parta/pulisonkiterä
2 Teräsuojus 8 Valo
3 Trimmeriterä 9 Voiteluöljy
4 Paristokotelo 10 Leikuujäännöskotelo
5 Virtakytkin 11 Ohjauskammat
6 Puhdistusharja 12 Ilman ulostuloaukko
PARISTOJEN VAIHTAMINEN
Irrota paristokotelon kansi (4) kääntämällä sitä vastapäivään. Poista
vanhat paristot. Aseta koteloon kaksi AA kokoista paristoa. Aseta
kansi (4) takaisin paikoilleen ja sulje se kääntämällä myötäpäivään.
Muista hävittää paristot viemällä ne keräyspisteeseen. Älä hävitä
paristoja talousjätteen mukana.
KÄYTTÖOHJEET
Käynnistä laite painamalla virtakytkintä (5).
Leikkauspään vaihto
Käännä leikkauspäätä vastapäivään irrottaaksesi ja myötäpäivään
kiinnittääksesi leikkauspään.
Trimmeriterän käyttö
Työnnä leikkauspää (1) erittäin varovasti nenään tai korvaan
leikataksesi ihokarvat.
Parta/pulisonkiterän käyttö
Tämä terä (7) on suunniteltu parran ja pulisonkien leikkaamiseen tai
trimmaamiseen ja sitä tulee käyttää ohjauskamman (11) kanssa.
Valitse sopiva ohjauskampa ja kiinnitä se trimmeriin kuten kuvassa C.
Pidä kiinni laitteesta siten, että kampojen pyöreä osa osuu kasvoihin ja
aloita leikkaus.
Ohjauskammat
Laitteen mukana tulee kaksi ohjauskampaa: pitkä 10-16 mm leikkaus
ja lyhyt 2-8 mm leikkaus.
Ihokarvojen leikkuujäännöksen keräys (vain trimmeriterä)
Laitteessa on imujärjestelmä, joka kerää leikkuujäännöksen käytön
aikana. Leikkuujäännös jää koteloon (10). Tyhjennä kotelo joka käytön
jälkeen. Varmista että ilman ulostuloaukko (12) on vapaa käytön
aikana.
Valo
Laitteessa on valo (8) joka auttaa ihokarvojen havaitsemisessa
leikkauksen aikana.
LAITEEN HOITO
x Kaikki puhdistus- ja huoltotoimenpiteet täytyy tehdä laitteen
ollessa sammutettuna.
x Älä koskaan kastele laitetta (kuva A). Ainoastaan teräosat
voidaan pestä vedellä.
x Käytön jälkeen, irrota leikkauspää (1) kääntämällä sitä
myötäpäivään ja irrota sitten terät (3). Puhdista osat
puhdistusharjalla (6) tai pese teräosat vedellä (kuva B). Varmista,
että kaikki osat ovat täysin kuivia ennen niiden kiinnittämistä
laitteeseen. Laitteen runko voidaan puhdistaa pehmeällä
kankaalla.
HÄVITTÄMINEN
x Tämä laite tulee hävittää paikallisten ympäristömääräysten
mukaisesti viemällä laite elektroniikkaromun keräyspisteeseen.
Paristot tulee viedä paristojen keräyspisteeseen.
Tämä laite on yhteensopiva seuraavien EU-direktiivien kanssa:
- Directive on Electromagnetic compatibility 2004/108/EEC,
2006/95/EEC.
MagyarFrançais Deutsch Italiano Español
INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION
Mod. 624.12 - Tondeuse barbe et nez
Lisez attentivement les instructions d'utilisation ci-après et conservez-
les soigneusement: elles contiennent des informations importantes rela-
tives à la sécurité et à l'utilisation de l'appareil.
AVERTISSEMENTS
Ne forcez pas l’appareil dans les narines ou les oreilles mais
introduire délicatement dans les cavités, seule la pointe métal-
lique de la tête (1).
N’utilisez pas votre appareil en cas d'anomalie, de dommage
des têtes (1) ou (7) ou du jeu de lames (3) pour ne pas blesser
votre peau, votre nez ou vos oreilles. Ne tentez pas de réparer
l’appareil électrique tout seul mais adressez-vous à un techni-
cien autorisé.
Cet appareil a été conçu pour couper les poils du nez et des oreilles
ainsi que ceux de la barbe et des pattes. Toute autre utilisation doit être
considérée comme inadéquate et donc dangereuse. Le fabricant ne
peut pas être tenu pour responsable d'éventuels dommages dus à une
utilisation inadéquate ou non correct.
• Prévenez les enfants des dangers que représentent les appareils élec-
triques et les informer des normes de sécurité correspondantes. Ne
laissez jamais les appareils électriques à la portée des enfants.
Les éléments qui constituent l’emballage de l’appareil (sachets en
plastique, boîte de carton, etc.) ne doivent jamais être laissés à la por-
tée des enfants car ils représentent une source de danger potentiel.
COMPOSITION
1. tête nez et oreilles 7. tête barbe et pattes
2. cache-lames 8. lumière
3. jeu de lames 9. huile lubrifiante
4. capuchon batterie 10. récipient poils
5. interrupteur 11. peignes guide
6. pinceau 12. grille de sortie air
INSERTION / REMPLACEMENT BATTERIE
Retirez le capuchon batterie (4) en tournant ce dernier dans le sens con-
traire des aiguilles d’une montre. Si présente, retirez la batterie épuisée.
Insérer une nouvelle batterie de type “AA” dans l’appareil. Refermez le
compartiment batterie avec le couvercle (4) en le tournant dans le sens
des aiguilles d’une montre.
Dans le respect des normes de protection ambiante, nous vous
recommandons de ne pas éliminer la batterie épuisée dans les
déchets domestiques mais de la livre à un centre de recyclage
approprié.
MODE D’EMPLOI
Allumez l’appareil par l'interrupteur (5).
Remplacement des lames interchangeables
Tourner la tête dans le sens contraire à celui des aiguilles d’une montre
pour remplacer les lames interchangeables et dans le sens des aiguilles
d’une montre pour les bloquer de nouveau sur l’appareil.
Utilisation Tête Nez et Oreilles
Insérez attentivement et délicatement la pointe métallique de la tête (1)
dans le nez ou dans l’oreille pour couper les poils superflus.
Utilisation Tête Barbe et Pattes
Cette tête (7), étudiée pour couper et égaliser la barbe et les pattes, s’u-
tilise avec les peignes guide (11 ). Choisir le peigne guide convenant à la
longueur de coupe à obtenir et le monter sur la tête comme l’indique la
figure C. Tenir l’appareil de manière à ce que la partie arrondie des pei-
gnes soit en contact avec le visage et effectuer la coupe.
Peignes guide
Lappareil est doté de deux peignes guide permettant de choisir parmi
les longueurs de coupe suivantes:
- peigne long de 10 à 16 mm
- peigne court de 2 à 8 mm
Système d’aspiration et récolte poils (seulement pour tête nez et oreilles)
La tondeuse est équipée d’un système d’aspiration toujours actif durant
le fonctionnement. Les poils coupés sont automatiquement récoltés
dans le récipient (10).
Videz et remettez en place le récipient des poils après chaque coupe.
Vérifiez que les grilles de sortie air (12) ne sont pas couvertes ni
obstruées pendant le fonctionnement.
Lumière
Lappareil possède une lumière (8) qui permet un meilleur éclairage des
zones sur lesquelles vous désirez intervenir.
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Important
Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de procéder aux opéra-
tions de nettoyage des lames.
Evitez d'immerger ou de mouiller à l'eau l'appareil complet (fig. A).
Seul le jeu de lames et la tête sont lavables à l’eau.
Pour éliminer les poils coupés de l'appareil, retirer la tête (1) en la tour-
nant dans le sens des aiguilles d'une montre et extrayez le jeu de lames
(3). Nettoyez les deux parties avec le pinceau prévu à cet effet (6) ou les
laver à l’eau (fig.B). Assurez-vous que la tête ou le jeu de lames sont
parfaitement secs avant leur remontage. Pour les sécher, utiliser un
chiffon souple. Nettoyer les lames de la tête pour barbe et pattes à l’ai-
de du pinceau prévu à cet effet.
Il est également possible d nettoyer le corps de l'appareil toujours à l'ai-
de d'un chiffon souple. N’utilisez en aucun cas de solvants ou de déter-
gents abrasifs.
ÉLIMINATION
• L'élimination de la tondeuse se fera selon la loi antipollution.
• Remettre les piles épuisées à un centre de collecte spécifique.
BEDIENUNGSANLEITUNG
Mod. 624.12 - Nasen- und Barthaartrimmer
Lesen Sie die folgende Bedienungsanleitung aufmerksam durch und
verwahren Sie sie sorgfältig, da sie wichtige Informationen für Ihre
Sicherheit und den korrekten Gebrauch des Geräts enthält.
HINWEIS
• Schieben Sie das Gerät nicht mit Gewalt in die Nasenlöcher oder
in die Ohren, sondern führen Sie jeweils nur vorsichtig die
Metallspitze des Schneidkopfs (1) ein.
Verwenden Sie das Gerät keinesfalls, wenn eine Störung vorliegt
bzw. wenn die Schneidköpfe (1) oder (7), oder der Messersatz (3)
beschädigt sind: Sie könnten sich Verletzungen an der Haut, der
Nase oder den Ohren zufügen. Versuchen Sie nicht, das
Elektrogerät selbst zu reparieren, sondern wenden Sie sich an
einen Fachtechniker.
Dieses Gerät wurde ausschließlich für das Schneiden von Haaren in
Nase und Ohren sowie von Barthaaren und Koteletten entwickelt. Jede
andere Verwendung ist als bestimmungsfremd und daher als gefährlich
zu betrachten. Der Hersteller kann nicht für Schäden verantwortlich
gemacht werden, die auf unsachgemäße und falsche Verwendung
zurückzuführen sind.
Weisen Sie Kinder in die potentielle Gefährlichkeit von Elektrogeräten
und in die zu treffenden Sicherheitsvorkehrungen ein. Verwahren Sie
Elektrogeräte stets außerhalb der Reichweite von Kindern.
Lassen Sie die Verpackungsteile des Geräts (Plastiktüten,
Pappschachtel usw.) nicht in Reichweite von Kindern liegen, da sie eine
potentielle Gefahrenquelle darstellen.
BESTANDTEILE
1. Schneidkopf f. Nase und Ohren 7. Schneidkopf für Bart und Koteletten
2. Abdeckkappe 8. Leuchte
3. Messersatz 9. Schmieröl
4. Batteriekappe 10. Haarbehälter
5. Schalter 11. Aufsteckkämme
6. Pinsel 12. Lauftauslass
EINLEGEN / AUSTAUSCHEN DER BATTERIE
Die Batteriekappe (4) durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn entfernen.
Soweit vorhanden, die leere Batterie entnehmen. Eine neue Batterie Typ
„AA“ in das Gerät einlegen. Das Batteriefach wieder schließen, indem sie
den Deckel (4) im Uhrzeigersinn drehen.
Im Sinne der Umweltschutzvorschriften empfehlen wir, die leere
Batterie nicht in den Hausmüll zu werfen, sondern sie zu einer
Sammelstelle zu bringen.
GEBRAUCH
Das Gerät mit Hilfe des Schalters (5) einschalten.
Auswechseln der Messer
Beim Auswechseln der Messer den Kopf gegen den Uhrzeigersinn drehen,
um die Messer abzunehmen, im Uhrzeigersinn, um sie wieder aufzuset-
zen.
Gebrauch des Schneidkopfes für Nase und Ohren
Die Metallspitze des Schneidkopfs (1) vorsichtig und leicht in die Nase
oder das Ohr einführen, um die überflüssigen Haare zu entfernen.
Gebrauch des Schneidkopfes für Bart und Koteletten
Dieser Schneidkopf (7) dient zum Ab- und Zuschneiden von Bart und
Koteletten und muss immer zusammen mit den Aufsteckkämmen (11 )
benutzt werden. Den für die gewünschte Endlänge passenden Kamm wie
in der Abbildung C gezeigt auf den Schneidkopf setzen. Das Gerät so hal-
ten, dass der abgerundete Teil des Kamms beim Schneiden am Gesicht
liegt.
Führungskämme
Das Gerät ist mit zwei Aufsteckkämmen für die folgenden Schnittlängen
ausgestattet:
- langer Kamm von 10 bis 16 mm
- kurzer Kamm von 2 bis 8 mm
Haarfangsystem (nur für Schneidkopf für Nase und Ohren)
Der Trimmer hat ein bei eingeschaltetem Gerät immer funktionierendes
System, das die abgeschnittenen Haare automatisch in den Haarbehälter
(10) saugt.
Vergessen Sie nicht, den Behälter nach jedem Schneiden zu entleeren und
wieder einzusetzen.
Vergewissern Sie sich vor jeder Benutzung, dass die
Lauftauslassöffnungen (12) nicht verstopft sind.
Leuchte
Dank dem Licht (8) wird der Bereich, in dem die Haare geschnitten werden
sollen, gut ausgeleuchtet.
REINIGUNG UND PFLEGE
Wichtig
Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie die
Messer reinigen.
Das komplette Gerät (Abb. A) niemals in Wasser tauchen oder
bespritzen. Nur die Messer und der Schneidkopf dürfen mit Wasser
gereinigt werden.
Um das Gerät von abgeschnittenen Haaren zu säubern, nehmen Sie den
Schneidkopf (1) ab, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen, und nehmen
Sie dann den Messersatz (3) heraus. Die beiden Teile mit dem zugehörigen
Pinsel (6) oder mit Wasser (Abb. B) reinigen. Vergewissern Sie sich, dass
sowohl der Kopf als auch der Messersatz völlig trocken sind, bevor
Sie sie wieder einbauen. Verwenden Sie zum Trocknen ein weiches
Tuch. Zum Reinigen des Schneidkopfes für Bart und Koteletten die
Messer mit dem mitgelieferten Pinsel säubern.
Auch das Gehäuse des Geräts kann mit einem weichen Tuch gereinigt
werden. Verwenden Sie keinesfalls Lösungsmittel oder scheuernde
Reinigungsmittel.
ENTSORGUNG
Das Gerät muss entsprechend den Umweltschutzvorschriften entsorgt
werden.
• Entladene Batterien bei einem Altstoff-Sammelzentrum entsorgen.
ISTRUZIONI PER LUSO
Mod. 624.12 - Kit tagliapeli barba e naso
Leggere con attenzione le presenti istruzioni per l’uso e conservarle con
cura: esse contengono informazioni importanti sulla sicurezza e sull’uso
corretto dell’apparecchio.
AVVERTENZE
Non spingere con forza l’apparecchio all’interno delle narici o
delle orecchie ma inserire delicatamente nelle cavità solo la
punta metallica della testina (1).
• Non utilizzare il vostro apparecchio se presenta un’anomalia, se
risultano danneggiate le testine (1) o (7) o il set di lame (3) : si
potrebbero arrecare dei danni alla pelle, al naso o alle orecchie.
Non cercare di riparare l’apparecchio elettrico da soli, bensì
rivolgersi ad un tecnico autorizzato.
• Questo apparecchio è stato progettato solo per tagliare i peli del naso,
delle orecchie e di barba e basette. Ogni altro uso è da considerarsi
improprio, quindi pericoloso. Il costruttore non può essere considera-
to responsabile per eventuali danni derivanti da uso improprio o erro-
neo.
Avvertire i bambini dei pericoli che possono derivare dagli apparecchi
elettrici ed informarli delle relative norme di sicurezza. Non lasciare mai
gli apparecchi elettrici a portata di mano dei bambini.
Gli elementi che costituiscono l’imballo dell’apparecchio (sacchetti di
plastica, scatola di cartone, ecc.) non devono essere lasciati alla por-
tata dei bambini in quanto potenziale fonte di pericolo.
COMPONENTI
1. testina naso e orecchie 7. Testina barba e basette
2. cappuccio lame 8. Luce di cortesia
3. set di lame 9. Olio lubrificante
4. cappuccio batteria 10. Contenitore peli
5. Interruttore 11. Pettini guida
6. Pennellino 12. Griglia di uscita aria
INSERIMENTO / SOSTITUZIONE BATTERIA
Rimuovere il cappuccio batteria (4) ruotando lo stesso in senso antiora-
rio. Se presente, rimuovere la batteria scarica. Inserire una nuova batte-
ria tipo “AA” all’interno dell’apparecchio. Richiudere il vano batteria con
il coperchio (4) ruotandolo in senso orario.
Nel rispetto delle norme di tutela dell’ambiente, raccomandiamo di
non smaltire la batteria esausta nei rifiuti domestici, ma di conse-
gnarla ad un apposito centro di raccolta.
MODALITÀ D’USO
Accendere l’apparecchio tramite l’interruttore (5).
Sostituzione Lame intercambiabili
Per sostituire le lame intercambiabili, ruotare la testina in senso antiora-
rio per rimuoverle ed in senso orario per bloccarle nuovamente sull’ap-
parecchio.
Impiego Testina Naso e Orecchie
Inserire attentamente e con delicatezza la punta metallica della testina
(1) all’interno del naso o dell’orecchio per tagliare i peli superflui.
Impiego Testina Barba e Basette
Questa testina (7) è stata studiata per tagliare e regolare barba e baset-
te e va utilizzata insieme ai pettini guida (11). Scegliere il pettine guida
adatto alla lunghezza di taglio che si vuole ottenere e montarlo sulla
testina come mostrato nella figura C. Tenere l’apparecchio in modo che
la parte arrotondata dei pettini sia a contatto con la faccia ed eseguire il
taglio.
Pettini guida
Lapparecchio è fornito di due pettini guida che permettono di scegliere
tra le seguenti lunghezze di taglio:
- pettine lungo da 10 a 16 mm
- pettine corto da 2 a 8 mm
Sistema di aspirazione e raccolta peli (solo per testina naso e
orecchie)
Il tagliapeli è provvisto di un sistema di aspirazione sempre attivo duran-
te il funzionamento. I peli tagliati vengono raccolti automaticamente nel
contenitore (10).
Svuotare e riposizionare il contenitore dei peli ad ogni taglio.
Assicurarsi che le griglie di uscita aria (12) non siano coperte o ostruite
durante il funzionamento.
Luce di cortesia
Lapparecchio è dotato di una luce di cortesia (8) che permette una
migliore illuminazione delle zone dove si vuole intervenire.
PULIZIA E MANUTENZIONE
Importante
Assicurarsi che l’apparecchio sia spento prima di procedere alle
operazioni di pulizia delle lame.
Non immergere o bagnare con acqua l’apparecchio completo
(fig.A). Solo il set di lame e la testina sono lavabili con acqua.
Per pulire l’apparecchio dai peli tagliati rimuovere la testina per naso e
orecchie (1) ruotando la stessa in senso antiorario ed estrarre il set di
lame (3). Pulire le due parti con l’apposito pennellino (6) o lavarli con
acqua (fig.B). Assicurarsi che sia la testina che il set di lame siano
perfettamente asciutti prima del loro rimontaggio. Per asciugarli
usare un panno morbido. Per pulire la testina per barba e basette puli-
re le lame con l’apposito pennellino.
È possibile anche pulire il corpo dell’apparecchio usando sempre un
panno morbido. Non utilizzare in nessun caso solventi o detergenti abra-
sivi.
SMALTIMENTO
• L’apparecchio andrà smaltito nel rispetto delle norme di tutela dell’am-
biente.
• Consegnare le pile esaurite presso un apposito centro di raccolta.
INSTRUCCIONES DE EMPLEO
Mod. 624.12 - Kit cortapelos para barba y nariz
Lea con atención las siguientes instrucciones y consérvelas en un lugar
seguro ya que contienen información importante sobre la seguridad y el
uso correcto del aparato.
ADVERTENCIAS
No presione el aparato contra la nariz o el oído con fuerza.
Introduzca la punta metálica del cabezal (1) en las cavidades con
delicadeza.
• No utilice el aparato en caso de anomalía, si los cabezales (1) o
(7) o el juego de cuchillas (3) están dañados pueden provocar
lesiones en la piel, la nariz o el oído. No intente reparar el apara-
to; póngase en contacto con un técnico autorizado.
Este aparato ha sido diseñado para cortar los pelos de la nariz, del
oído, la barba y las patillas. Cualquier otro uso se considerará impro-
pio y, por consiguiente, peligroso. El fabricante no se hace respon-
sable de los posibles daños derivados de un uso impropio o erróneo.
Advierta a los niños sobre los peligros de usar aparatos eléctricos e
infórmeles sobre las normas de seguridad. Mantenga cualquier apara-
to eléctrico fuera del alcance de los niños.
Los elementos del embalaje del aparato (bolsas de plástico, caja de
cartón, etc.) no tienen que dejarse nunca al alcance de los niños ya
que son peligrosos.
COMPONENTES
1. cabezal para nariz y oídos 7. Cabezal para barba y patillas
2. capucha de las cuchillas 8. Luz incorporada
3. juego de cuchillas 9. Aceite lubricante
4. capucha de la batería 10. Depósito para recogida del pelo
5. interruptor 11. Peines guía
6. pincel 12. Rejilla de salida del aire
UBICACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA
Quite la capucha de la batería (4) girándola en sentido contrario a las
agujas del reloj. Quite la batería si está gastada. Introduzca una nueva
tipo “AA” en el aparato. Cierre el compartimiento de la batería girando la
tapa (4) en sentido de las agujas del reloj.
Respete las normas de protección del medio ambiente. No elimine
la batería gastada con los desechos domésticos, diríjase a un punto
de recogida selectiva.
MODALIDADES DE USO
Pulse el interruptor (5) para encender el aparato.
Sustitución de las cuchillas intercambiables
Para sustituir las cuchillas intercambiables, gire el cabezal hacia la
izquierda para quitarlo y hacia la derecha para bloquearlo nuevamente
en el aparato.
Uso del cabezal para nariz y oídos
Para cortar los pelos superfluos, introduzca la punta metálica del cabe-
zal (1) en la nariz o el oído con cuidado y delicadeza.
Uso del cabezal para barba y patillas
Este cabezal (7) es específico para cortar y mantener la barba y las patil-
las, y se debe utilizar junto con los peines guía (11)). Elija el peine guía
adecuado para la longitud de corte deseada y colóquelo en el cabezal
como se ilustra en la figura C. Sostenga el aparato de modo que la parte
redondeada de los peines esté en contacto con la cara, y realice el corte.
Peines guía
El aparato se entrega con dos peines guía que permiten obtener las
siguientes longitudes de corte:
- peine largo, de 10 a 16 mm
- peine corto, de 2 a 8 mm
Sistema de aspiración y recogida del pelo (sólo para el cabezal de
nariz y oídos)
El sistema de aspiración funciona de forma constante cuando el corta-
pelos está encendido. Los pelos ya cortados se acumulan en el depósi-
to (10) de forma automática.
Vacíe y vuelva a montar el depósito de pelos cada vez que utilice el cor-
tapelos.
Asegúrese de que las rejillas de salida del aire (12) no estén tapadas ni
obstruidas durante el funcionamiento.
Luz incorporada
El aparato posee una luz (8) que ilumina las zonas tratadas.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Importante
Compruebe que el aparato esté apagado antes de limpiar las
cuchillas.
No sumerja ni moje con agua el aparato completo (fig. A). Sólo el
juego de cuchillas y el cabezal se pueden lavar con agua.
Para eliminar los pelos que se depositan en el aparato al cortarlos, quite
el cabezal (1) girándolo en sentido contrario al de las agujas del reloj y
extraiga el juego de cuchillas (3). Limpie las dos partes con el pincel (6)
o lávelas con agua (fig. B). Compruebe que tanto el cabezal como el
juego de cuchillas estén secos antes de volverlos a montar en el
aparato. Para secarlos, utilice un paño suave. Para limpiar el cabezal
para barba y patillas, pase repetidamente el pincel por las cuchillas.
Si lo desea puede limpiar el cuerpo del aparato con un paño suave. No
utilice disolventes ni detergentes abrasivos.
DESGUACE
• El aparato deberá ser desguazado respetándose lo establecido por las
normas sobre protección ambiental.
• Deposite las pilas gastadas en un contenedor específico.
Portuguesˆ
Suomi
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Mod. 624.12 - Kit de corte de pêlos da barba e do nariz
Leia atentamente as presentes instruções de utilização e conserve-as
cuidadosamente: elas contêm informações importantes sobre a segu-
rança e o uso correcto do aparelho.
ADVERTÊNCIAS
• Não empurre com força o aparelho para o interior das narinas ou
das orelhas mas introduza apenas e com delicadeza, nas cavi-
dades, a ponta metálica da cabeça (1).
• Não utilize o aparelho se apresentar uma anomalia, se estiverem
estragadas as cabeças (1) ou (7) ou o conjunto de lâminas (3):
estes podem vir a causar problemas na pele, no nariz ou nas
orelhas. Não tente arranjar o aparelho eléctrico individualmente,
pois é preferível dirigir-se a um técnico autorizado.
Este aparelho destina-se apenas para o corte de pêlos do nariz, das
orelhas e de barba e suíças. Qualquer outro uso deverá ser considera-
do impróprio e, por isso, perigoso. O fabricante declina toda e qual-
quer responsabilidade por eventuais danos resultantes de uma utiliza-
ção imprópria ou errónea.
• Alerte as crianças para os perigos que podem advir do uso de aparel-
hos eléctricos e informe-as acerca das respectivas normas de segu-
rança. Nunca deixe os aparelhos eléctricos ao alcance das crianças.
Os elementos que constituem a embalagem do aparelho (sacos de
plástico, caixa de cartão, etc.) não devem ser deixados ao alcance das
crianças, pois representam uma potencial fonte de perigo.
COMPONENTES
1. Cabeça para nariz e orelhas 7. Cabeça para barba e suíças
2. Tampa lâminas 8. Luz de cortesia
3. Conjunto de lâminas 9. Óleo lubrificante
4. Tampa pilha 10. Recipiente para os pêlos
5. Interruptor 11. Pentes-guia
6. Pincelinho 12. Grelha de saída do ar
INTRODUÇÃO / SUBSTITUIÇÃO PILHA
Retirar a tampa da pilha (4) rodando-a no sentido contrário aos pontei-
ros do relógio. Se estiver presente, retirar a pilha gasta. Introduzir uma
pilha nova do tipo “AA” no interior do aparelho. Voltar a fechar o vão da
bateria com a tampa (4) rodando-a no sentido dos ponteiros do relógio.
No seguimento das normas da tutela do meio ambiente, aconselha-
mos a não abandonar a pilha gasta no lixo doméstico, mas de a
entregar no devido local de recolha.
MODO DE UTILIZAÇÃO
Acender o aparelho através do interruptor (5).
Substituição das lâminas substituíveis
Para substituir as lâminas substituíveis, rode a cabeça para a esquerda
para as remover e para a direita para as bloquear novamente no apa-
relho.
Utilização da cabeça para nariz e orelhas
Introduzir com cuidado e com delicadeza a ponta metálica da cabeça (1)
no interior do nariz ou da orelha para cortar os pêlos supérfluos.
Utilização da cabeça para barba e suíças
Esta cabeça (7) foi concebida para cortar e regular a barba e as suíças
e deve ser utilizada juntamente com os pentes-guia (11). Escolha o
pente-guia adequado ao comprimento de corte que deseja obter e
monte-o na cabeça conforme ilustrado na figura C. Mantenha o aparelho
de forma a que a parte arredondada dos pentes esteja em contacto com
a face e execute o corte.
Pentes-guia
O aparelho é fornecido com dois pentes-guia que permitem optar por
um dos seguintes comprimentos de corte:
- pente comprido de 10 a 16 mm
- pente curto de 2 a 8 mm
Sistema de aspiração e recolha dos pêlos (apenas para a cabeça
para o nariz e orelhas)
O cortador de pêlos possui um sistema de aspiração que está sempre
activo durante o funcionamento. Os pêlos cortados são automatica-
mente recolhidos no recipiente (10).
Esvazie e reposicione o recipiente dos pêlos depois de cada corte.
Certifique-se de que as grelhas de saída do ar (12) não estão tapadas ou
obstruídas durante o funcionamento.
Luz de cortesia
O aparelho possui uma luz de cortesia (8) que permite uma melhor ilu-
minação das zonas em que se pretende intervir.
LIMPEZA E MANUTENÇÃO
Importante
Antes de efectuar a operação de limpeza das lâminas, retire sempre
a ficha da tomada de corrente.
Não introduza ou molhe com água o aparelho completo (fig.A).
Apenas o conjunto das lâminas e a cabeça podem ser lavados com
água.
Para limpar o aparelho dos pêlos cortados, retire a cabeça para o nariz
e orelhas (1) rodando a mesma no sentido contrário ao dos ponteiros do
relógio e extraia o conjunto das lâminas (3). Limpe as duas partes com
o devido pincel (6) ou lave-os com água (fig.B). Certifique-se de que a
cabeça ou o conjunto das lâminas estejam perfeitamente enxutos
antes de os voltar a montar. Para os enxugar use um pano macio.
Para limpar a cabeça para barba e suíças, limpe as lâminas com o
respectivo pincel.
É possível também limpar o corpo do aparelho usando sempre um pano
macio. Não utilize em nenhum caso solventes ou detergentes abrasivos.
ELIMINAÇÃO
O aparelho deve ser eliminado de acordo com as normas de protec-
ção do meio ambiente.
• Deposite as pilhas usadas num centro de recolha adequado.
English Nederlands
GEBRUIKSAANWIJZING
Mod. 624.12 - Baard- en neusharenknipper
Wij verzoeken u deze gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen, deze
bevat waardevolle adviezen voor de veiligheid en het gebruik van het
apparaat. Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig.
WAARSCHUWINGEN
Het apparaat niet met kracht in de neusgaten of de ooropening
duwen maar alleen de metalen kop voorzichtig in de openingen
brengen (1).
• Gebruik uw apparaat niet als het niet goed functioneert of als de
kop (1) of (7), of de messenset (3) beschadigd zijn, hiermee zou
u uw huid, neus of oren kunnen beschadigen. Probeer elek-
trische apparaten niet zelf te repareren, maar wendt u zich tot
een bevoegde technicus.
• Dit apparaat mag uitsluitend gebruikt worden voor het verwijderen van
neus- en oorharen, en voor het knippen van baard en bakkebaarden.
Ieder ander gebruik is oneigenlijk, en dus gevaarlijk. De fabrikant is niet
aansprakelijk voor eventuele schade door oneigenlijk of onjuist
gebruik.
Waarschuw kinderen voor de gevaren die elektrische apparaten met
zich meebrengen en geef ze informatie over de desbetreffende veili-
gheidsvoorschriften. Houd elektrische apparaten buiten het bereik van
kinderen.
Houd de verpakkingsmaterialen (plastic zakjes, kartonnen doos, enz.)
buiten het bereik van kinderen omdat zij een mogelijke bron van gevaar
vormen.
COMPONENTEN
1. kop neus- en oorharen 7. Kop voor baard en bakkebaarden
2. messenkapje 8. Lampje
3. messenset 9. Smeerolie
4. batterijdop 10. Charenopvangbakje
5. schakelaar AAN/UIT 11. Opzetkam
6. kwastje 12. Rooster uitgaande lucht
PLAATSING / VERVANGING BATTERIJ
Draai de batterijdop (4) los door deze tegen de klok in te draaien. Indien
aanwezig, de lege batterij verwijderen. Een nieuwe „AA“-batterij in het
apparaat stoppen. De batterijdop (4) met de klok mee vastdraaien.
Om de voorschriften voor de bescherming van het milieu te respec-
teren, raden wij u aan de lege batterij niet weg te gooien in het hui-
svuil maar deze in te leveren bij een daarvoor bestemd depot.
GEBRUIK
Zet het apparaat aan met de ON/OFF schakelaar (5) .
Verwisselbare messen vervangen
Om de verwisselbare messen te vervangen, de kop tegen de richting van
de klok in draaien. De messen kunnen nu verwijderd worden. Ze in de
richting van de klok draaien om de messen op het apparaat te blokke-
ren.
Gebruik van kop voor neus- en oorharen
Breng voorzichtig en behoedzaam de metalen kop (1) in de neus- of
ooropening om de overtollige haren te verwijderen.
Gebruik van kop voor baard en bakkebaarden
Deze kop (7) is ontworpen om baard en bakkebaarden te knippen en bij
te werken, en moet samen met de opzetkammen (11) worden gebruikt.
Kies de voor de kniplengte geschikte opzetkam en monteer hem op de
kop zoals in figuur C is aangegeven. Houd het apparaat zodanig dat de
ronde kant van de kammetjes het gezicht raakt en begin met knippen.
Opzetkammen
Het apparaat wordt met twee opzetkammen geleverd die het mogelijk
maken de volgende kniplengtes te kiezen:
- lange kam voor 10 tot 16 mm
- korte kam voor 2 tot 8 mm
Afzuigsysteem en harenopvangbakje (alleen voor kop neus- en
oorharen)
Deze knipper is voorzien van een afzuigsysteem dat tijdens de werking
altijd actief is. De afgeknipte haren worden automatisch opgevangen in
het bakje (10).
Maak het harenopvangbakje na ieder gebruik leeg en zet het terug op
zijn plaats.
Verzeker u ervan dat de roosters voor de uitgaande lucht (12) tijdens het
gebruik niet afgedekt of verstopt zijn.
Lampje
Het apparaat is voorzien van een lampje (8) waardoor de plaats waar u
de haren wilt verwijderen beter verlicht wordt.
REINIGING EN ONDERHOUD
Belangrijk
Verzeker u ervan dat het apparaat uitgeschakeld is voordat u de
mesjes schoonmaakt.
Het apparaat nooit helemaal onderdompelen of nat maken (fig.A).
Alleen de messenset en de kop kunnen met water schoongemaakt
worden.
Om het apparaat te reinigen van losse haren, de kop (1) verwijderen,
door deze met de klok mee te draaien en de messenset (3) eruit trekken.
Beide delen met het daarvoor bestemde kwastje (7) schoonmaken of ze
met water afwassen. (fig.B). Zorg ervoor dat zowel de kop als de mes-
senset volledig droog zijn voordat u ze terugzet. Gebruik een zach-
te doek om ze af te drogen. Gebruik bij reiniging van de kop voor
baard en bakkebaarden het speciale kwastje om de mesjes mee
schoon te maken. U kunt het apparaat zelf ook schoonmaken, gebruik
hiervoor alleen een zachte doek. Gebruik in geen geval oplosmiddelen of
schurende reinigingsmiddelen.
AFDANKEN
Het apparaat moet volgens de geldende milieuvoorschriften worden
afgedankt.
• Breng lege batterijen naar een speciaal afvalverzamelcentrum.
A
B
1
2
C
1
8
10
5
4
12
3
2
11
7
96
00060513
Valera is a registered trademark of Ligo Electric S.A. - Switzerland
Distributed by
Ligo Electric SA
6853 Ligornetto
Switzerland
OPERATING INSTRUCTIONS
Mod. 624.12 - Beard and nasal hair trimming kit
Please read these operating instructions carefully and keep them in a
safe place, as they include valuable advice on safety and how to use the
equipment properly.
WARNINGS
Do not push the unit hard into the nose or ears. Only the metal
tip of the head (1) should be inserted delicately into the nose and
ear cavities.
Do not use your unit if it is not working properly, if there is any
damage to the heads (1) or (7) or to the set of blades (3): this
might result in injury to skin, nose or ears. Do not try to repair
this electrical unit yourself, rather contact an authorised techni-
cian.
• This unit has only been designed to cut nose and ear hair, beards and
sideburns. Any other type of use is to be considered improper, and
therefore dangerous. The manufacturer will not be held responsible for
any damage that may result from improper or incorrect use of the unit.
This appliance is not intended for use by persons (including children)
with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of expe-
rience and knowledge, unless they have been given supervision or ins-
truction concerning use of the appliance by a person responsible for
their safety.
Warn children of the dangers of electrical equipment and inform them
of the relevant safety standards. Never leave electrical equipment
within reach of children.
• Children should be supervised to ensure that they do not play with the
appliance.
• The elements used to pack the unit (plastic bags, cardboard box, etc.)
must be kept out of reach of children as they are a potential danger to
them.
COMPONENTS
1. nose and ear head 7. Beard and sideburns head
2. blade cover 8. Courtesy light
3. set of blades 9. Lubricating oil
4. battery cover 10. Hair holder
5. switch 11. Guide combs
6. brush 12. Air outlet grille
INSERTING / REPLACING THE BATTERY
Remove the battery cover (4) by turning it anticlockwise. Remove the old
battery, if there is one. Insert a new “AA” type battery into the unit. Put
the cover (4) back onto the battery compartment, turning it clockwise.
In compliance with environmental protection regulations, please
remember not to discard old batteries in the normal household
waste, but always dispose of them at a specific collection point.
OPERATING INSTRUCTIONS
Turn the unit on using the button (5).
Changing the interchangeable blades
To swap the interchangeable blades, turn the head anti-clockwise to
extract the blades and clockwise to lock them into place again.
Using the Nose and Ear Head
Insert the metal tip of the head (1) into the nose or ear gently and with
great care, to cut unwanted hair.
Using the Beard and Sideburns Head
This head (7) has been designed for cutting and trimming beards and
sideburns, and must be used with the guide combs (11). Choose the
most suitable guide comb in accordance with the desired length of cut
and fit it onto the head as shown in figure C. Hold the unit so that the
rounded part of the combs touches the face and proceed to cut.
Guide combs
The unit comes supplied with two guide combs which permit the fol-
lowing lengths of cut:
- long comb for 10 to 16 mm
- short comb for 2 to 8 mm
Hair suction and collection system (only for nose and ear head)
The cutter has a suction system that is continually active when it is is
working. Cut hair is automatically collected in the holder (10).
Empty the hair holder after each cut, then replace it.
Make sure that the air outlet grilles (12) are not covered or blocked during
operation.
Courtesy light
The unit is provided with a courtesy light (8) which provides better ligh-
ting of the areas to be trimmed.
CLEANING AND MAINTENANCE
Important
Always make sure that the unit is turned off before cleaning the bla-
des.
Never immerse the entire unit in water (fig. A). The only parts that
can be cleaned with water are the set of blades and the head.
To remove cut hair from the unit, take off the head (1) by turning it
clockwise, then extract the set of blades (3). Clean the two parts with
the brush provided (6) or wash them in water (fig. B). Make sure that
both the head and the set of blades are completely dry before reas-
sembling them. Use a soft cloth to dry them. Use the small brush pro-
vided to clean the beard and sideburn head.
The body of the unit can also be cleaned using a soft cloth. Never use
abrasive detergents or solvents.
DISPOSAL
Dispose of the appliance in accordance with all regulations governing
waste disposal and the safeguarding of the environment.
Dispose of the batteries by delivering them to a special recycling
centre.
Beard & Nose Hair Trimmer
Bart-und Nasenhaarschneider
Tondeuse barbe et nez
Kit tagliapeli barba e naso
Juego cortapelos para barba y nariz
Baard & neushaar trimmer
Aparador de barba e pêlos do nariz
Parta- ja nenäkarvatrimmeri
Trimer za bradu i dlacice u nosu
Sakal ve burun tüy kesici takim
GB
D
F
I
E
NL
PT
FI
HU
CS
RO
PL
SRB
EL
TR
UK
RU
SA
IR
Trimmy Super Set
Type 624.12
This appliance conforms to European Directives 2004/108/EC, 2009/125/EC,
2006/95/EC and Regulation (EC) No. 1275/2008.
Dieses Gerät erfüllt die Bestimmungen der europäischen Richtlinien 2004/108/EG,
2009/125/EG, 2006/95/EG und der Verordnung (EG) Nr. 1275/2008.
Cet appareil est conforme aux directives européennes 2004/108/CE,
2009/125/CE, 2006/95/CE et au règlement (CE) N. 1275/2008.
Questo apparecchio è conforme alle direttive europee 2004/108/CE,
2009/125/CE, 2006/95/CE ed al regolamento (CE) N. 1275/2008.
Este aparato es conforme a las directivas europeas 2004/108/CE,
2009/125/CE, 2006/95/CE y al reglamento (CE) N. 1275/2008.
Dit apparaat voldoet aan de Europese richtlijnen 2004/108/EG, 2009/125/EG,
2006/95/EG en aan de verordening (EG) nr. 1275/2008.
Este aparelho está em conformidade com as directivas europeias
2004/108/CE, 2009/125/CE, 2006/95/CE e o regulamento (CE) N.º 1275/2008.
`
ligo 00060513 OK 2011:ligo 00060513 OK 10/10/11 08:55 Pagina 1
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Valera Trimmy Super Set 624.12 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Valera Trimmy Super Set 624.12 in de taal/talen: Dansk, Deutsch, English, Espanõl, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Polski, Português, Suomi, Svenska, Türkiye als bijlage per email.

De handleiding is 1,56 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info