Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
ADVR
aanwezi
Configuratie
Uitschakelvertraging
Conf.
IS11
s2
1
s3
1
A.
I \
AO
feo
0 0 20s
11
Os
A1
1 0 0
2 1
A2
o 0
5 2
A3
1 1 0
10
4
15
6
o 0
·
~:
o 20
6
A6 o 20 8
12
A7~1
U
..
_-L.
....
PIR geVOeligheid,
11
I
~~f.
s5 Inschak IContinu i
BO
B1
010
+ +
Il·U
0-+
B2 o 1 - -
B3
1
1~.
--
-rc~9If,r.
Inr'f',"
CO
0,
ja
nee
i
C1
1
ja ja
i______
_ _
Schemerschakeling
Uitschakelvertraging
(~:
De ADVR beschikt over 8 sets uitschakelvertragingen voor de
bewegings- en geluidsd tectie, welke d.m.v. de schakelaars
1
tim
3 gekozen kunne worden.
De
standaard instelling voor
kantoren is A4. Inst ling
AO
heeft relatief zeer korle
vertragingen. Gebruik eze aileen om de ADVR
en
de
instaliatie snel te testen.
warmen.
Gevoeligheid van de
b~egingSdetectie
(8):
De ADVR kent twee gev eligheden voor de bewegingsdetectie;
de inschakel- en conti ue gevoeligheid. Gebruik hiervoor de
schakelaars
4 en
5.
De tandaard instelling is
BO
(normale ge-
voeligheden). Gebruik d;ongeVOelige instellingen wanneer de
verlichting ongewenst
in
hakelt of slecht uitschakelt.
In
de tabel geeft het '+' I ken normale gevoeligheid, het '-'
teken ongevoelig en het
'r'
teken meest ongevoelig aan.
Inschakelen
op
beWegi~g
en geluid (el:
De ADVR heeft de mogkllijkheid om de verlichting in te laten
schakelen op beweging en geluid. Met deze optie kan het
vertrek betreden word zonder de verlichting in te laten
schakelen.
Ais de verlichting ingesc akeld moet worden, dan dient binnen
10 seconden na
de
rsle bewegingsdetectie een geluid
gemaakt te worden (>
6 dB). Hierna werkt de ADVR weer als
normaa!. Ais dit niet
9 beurt, dan dient er eerst weer een
bewegingsdetectie te ge chieden.
Gebruik schakelaar 6
0 deze optie
in-
of
uit te schakelen. Let
op,
de
ADVR schakelt dus nooit op uitsluitend geluid in!
Beweging blijft
de
primai voorwaarde.
Schemerschakeling:
De ADVR beschikt
oV
t
een schemerschakelaar. Deze kan
gebruikt worden om de rlichting niet in te laten schakelen als
er
voldoende daglicht
in
e ruimte is.
Ais dit het geval is
en
d.
ruimte daarna niet verlaten wordt en
de hoeveelheid daglicht nder de ingestelde waarde komt, dan
wordt de verlichting als 9 ingeschakeld. Ais de verlichting is
ingeschakeld (direct of I ter) en de hoeveelheid daglicht boven
de ingestelde waarde k
mt,
dan blijft de verlichting ingescha-
keld. Dit voorkomt mog lijk achtereenvolgens af-/inschakelen.
Gebruik de potmeter om e schemerwaarde
in
te stellen.
Draai rechtsom voor
ethOgere
schemerwaarde en linksom
voor een lagere schem aarde. Een hogere schemerwaarde
houdt
in
dat
er
meer dagl cht nodig is om de verlichting niet
in
te
laten schakelen. Zet
del
potmeter op 'max' om de schemer-
schakeling buiten werkin te stellen.
1
I
ebruiksvoorschriften
1
Werking t
De ADVR
is
een intelligente aanwe igheidschakelaar bedoeld om verlichting te schakelen. Voor het
detecteren van aanwezigheid word gebruik gemaakt van een passief-infrarood- sensor (PIR) en
microfoon, waarmee respectievelijk b weging en geluid gedetecteerd worden.
De PIR reageert op veranderingen (van warmte-patronen. Personen en dieren stralen warmte uit.
Wanneer zij zich binnen het
detect~·
bereik van de ADVR begeven of bewegen, dan veranderl hel
warmtepatroon van dit bereik. De A VR neemt dit waar
en
zal dit als beweging interpreteren. Dit blijft
zo tot dat de warmtebron het detecti bereik verlaat of niet meer beweegt.
Wanneer de ADVR
is
UitgeSChake~,
dan zal deze bij de eerste de beste bewegingsde!ectie de
verlichting inschakelen. Daarna wo
took
de geluidsdetectie actief. Samen bepalen ze
of
er nog
aanwezigheid
in
het vertrek is. 0 da! het niet de bedoeling is dat de ADVR na het niet meer
waarnemen van aanwezigheid irect uitschakelt, wordt er gebruik gemaakt van z.g.
uitschakelvertragingen. Zowel de
bfegingS-
als de geluidsdetectie hebben een eigen timer, welke
steeds bij een overeenkomende d ectie geset word!. Wanneer een van deze timers afloopt, dan
wordt de verlichting uitgeschakeld.
De geluidstimer wordt altijd korter
i~gesteld
dan de bewegingstimer. Hierdoor wordt de verlichting
eerder uitgeschakeld dan wanneer we alieen bewegingsdetectie zouden gebruiken.
Om
de verlichting
dus ingeschakeld te houden, dient ef binnen de tijd van de geluidstimer minstens een geluidsdetectie
plaats Ie vinden. Omdat het voor kan komen da! binnen deze tijd geen geluids- maar wei een
bewegingsdetectie waargenomen
~n
worden, word! de geluidstimer ook steeds geset bij een
bewegingsdetectie. De uitschakel ertragingen van de bewegings-
en
geluidsdetectie kunnen
afhankelijk van elkaar gekozen word
n.
Storingen oplossen
Storing
Mogelij1oorzaak
/
oplossing
Verlichting schakelt niet in: Geen net panning, netspanning controleren.
Verlichting schake
It
ongewenst in:
Verlichting schakelt
ongewenst uit:
Verlichting permanent
ingeschakeld:
Schakelt op beweging en geluid, geluid maken, aileen op beweging laten
schakele .
Scheme aarde nog niet bereikt, instelling aanpassen.
Lamp def! ct, vervangen.
InSChake~ng
na stroomuitval, afwachten.
Een plot elinge verandering
in
het warmtepatroon (door printer/fax,
luchtbeh delinginstallatie, ventilator, airco, etc.)
in
het detectiebereik, een
betere ontageplaats kiezen, dieren
in
het detectiebereik,
inSChake~evoeligheid
bewegingdetectie verlagen, laten inschakelen op
bewegin
en
geluid.
Geen det cties waargenomen binnen ingestelde vertragingen,
vertragin
en
langer kiezen.
Persoon bevindt zich op rand van
of
buiten detectiebereik, een betere
montageplaats kiezen, meerdere ADVR's toepassen, vertragingen langer
kiezen. ,
De
ADVRj is hoger dan 3 meter gemonteerd, meerdere ADVR's toepassen,
vertragingen langer kiezen, lager monteren.
Geen net$panning meer, netspanning herstellen.
SChakeli~
d.m.v. schakelaar overbrugd, uitschakelen.
Continue erandering van warmtepatroon
in
het detectiebereik, een betere
montage laats kiezen, continue gevoeligheid bewegingsdetectie verlagen.
Uitschak len bij voldoende daglicht als de verlichting al brandt gebeurt
nooit, ver ek verlaten en wachten tot dat
er
geen aanwezigheid meer wordt
gedetecteerd.
I
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw VEKO ADVR bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van VEKO ADVR in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,24 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info