Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/4
Pagina verder
1
Gebruiksaanwijzing
ALFA 11
Koel/Verw. Thermostaat.
VDH doc: 971673 Versie: v1.0 Datum: 18-12-1997
Software: ALFA 11 File: DO971673.WP8 Bereik: -50/+50°C per 1°C
* Installatie.
Op het aansluitschema van de ALFA 11 staat vermeld hoe de voeler, netspanning en
relais kunnen worden aangesloten.
Nadat de ALFA 11 onder spanning is gezet, wordt na enkele sec. in het display de
gemeten temperatuur weergegeven.
Wanneer het relais geactiveerd wordt, licht de led ‘on’ in het display op.
* Bediening.
De ALFA 11 thermostaat is door middel van een drietal druktoetsen op het front te
bedienen. Deze toetsen zijn:
SET - bekijken / veranderen van ingestelde waarde.
UP - verhogen van ingestelde waarde.
DOWN - verlagen van de ingestelde waarde.
* Bekijken setpoint.
Door op de SET toets te drukken wordt het ingestelde setpoint zichtbaar. Tevens gaat de
led 'set' knipperen. Enkele seconden na het loslaten van de SET toets verdwijnt het
setpoint en wordt de gemeten waarde weer zichtbaar.
* Veranderen setpoint.
Druk op de SET toets zodat het setpoint in het scherm verschijnt. Laat de SET toets los.
Door nu op de SET toets te drukken tegelijk met de UP of DOWN toetsen kan het
setpoint veranderd worden. Enkele seconden na het loslaten van de toetsen verschijnt de
gemeten waarde weer in het display.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw VDH Alfa 11 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van VDH Alfa 11 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,22 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info